Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Aktuálna situacia COVID v ZSS

Zelená fáza

Oranžová fáza

Červená fáza

Semafor v súvislosti s ochorením Covid-19 v zariadeniach sociálnych služieb, pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané2 na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

Indikátory pre fázy pandemického semafora v sociálnych službách – semafor prepína štatutár alebo písomne poverená osoba štatutárom podľa miery naplnenia indikátorov pre jednotlivé fázy/farby

Zelená fáza

Štádium bez významného výskytu ochorenia Covid-19

Oranžová fáza

Splnené aspoň 2 indikátory z nasledovných:

- suspektná osoba
- zhoršená situácia v okrese podľa RÚVZ
- kontakt s potvrdenou osobou (nízky čas expozície do 15 min)
- návrat z rizikovej krajiny

Červená fáza

Splnený je aspoň 1 indikátor z nasledovných:

- kontakt s potvrdenou osobou (vysoký čas expozície viac ako 15 minút
- potvrdenie ochorenia Covid-19 (klient, zamestnanec, rodinný príslušník)

P.č.

Názov opatrenia

   

1.

Prijímanie nového klienta do ZSS podmienených odkázanosťou

Prijímanie v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a vnútornými predpismi poskytovateľa

Pri príjme je predložený na Covid-19 negatívny test a nový klient je preventívne oddelený od ostatných klientov na 5-7 dní alebo novoprijatí klienti z domáceho prostredia, alebo klienti z prostredia s nízkym hygienickým štandardom, klienti s demenciou, alebo psychiatrickým ochorením bez možností zistenia relevantnej anamnézy, sú rovnako umiestnení do izolačnej miestnosti, kde bude odborným personálom sledovaný ich zdravotný stav a na 5. – 7. deň budú testovaní na COVID-19.

Príjem nových klientov sa neodporúča

2.

Návrat klientov z ústavného zdravotníckeho zariadenia

Prijímanie v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a vnútornými predpismi zriaďovateľa

Klienti sú pri prepúšťaní z nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia testovaní na COVID -19 A až následne po negatívnom testeprijímaní do zariadenia sociálnych služieb. V zariadení sociálnych služieb budú ešte 5-7 dní umiestnení do miestnosti Odborný personál sleduje zdravotný stav, aby sa v maximálnej možnej miere zabránilo možnému šíreniu ochorenia.

Klienti sú pri prepúšťaní z nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, testovaní na COVID -19 A až následne po negatívnom teste prijímaní do zariadenia sociálnych služieb. V zariadení sociálnych služieb budú ešte 5-7 dní umiestnení do izolačnej miestnosti Odborný personál sleduje 5-7 dní zdravotný stav, aby sa v maximálnej možnej miere zabránilo možnému šíreniu ochorenia.


2. Zariadenie podporovaného bývania; Zariadenie pre seniorov; Zariadenie opatrovateľskej služby; Rehabilitačné stredisko; Domov sociálnych služieb; Špecializované zariadenie.

3.

Monitoring telesnej teploty klientov a zamestnancov združujúcich sa v zariadení

V súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a vnútornými predpismi zriaďovateľa.

Ranný monitoring zamestnancov a monitoring telesnej teploty klientov zariadenia so záznamom je povinný 2x za deň (ráno a večer)

Ranný monitoring zamestnancov a monitoring telesnej teploty klientov zariadenia so záznamom je povinný 2 x za deň (ráno a večer) alebo podľa usmernenia sestry.

4.

Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) podmienených odkázanosťou

Návštevy sú povolené, resp. v súlade s vnútorným predpisom poskytovateľa.

Návštevy sú povolené len za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Návštevy sa realizujú najmä v exteriéri, prípadne do budovy môže prichádzať jedna návšteva - osoba za klientom, max. na 15 minút (nízky čas expozície). Podpora kontaktovania sa s rodinou prostredníctvom videohovorov.

Návštevy sú zakázané
Podpora prostredníctvom telefonických hovorov a videohovorov.

5.

Absolvovanie lekárskych vyšetrení a zdravotná starostlivosť

V súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a s vnútorným predpisom poskytovateľa.

Lekárske vyšetrenia sú obmedzené, v prípade používania prevozu do zdravotníckeho zariadenia je potrebné zabezpečiť sanitné vozidlo bez účasti „cudzích“ osôb Doporučené zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny – telefonická konzultácia s videohovorom pri akomkoľvek zdravotnom probléme klienta v zariadení

Lekárske vyšetrenia sú obmedzené len na nevyhnutné ošetrenie len v sprievode personálu zariadenia Doporučené zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti prostredníctvom telemedicíny – telefonická konzultácia s videohovorom pri akomkoľvek zdravotnom probléme klienta v zariadení

6.

Dočasné opustenie ZSS za účelom vychádzky, zamestnania, vybavovania úradných záležitostí zo ZSS podmienených odkázanosťou

Aktivity bez obmedzenia, resp. s vnútorným predpisom poskytovateľa v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

Aktivity sú obmedzené, vychádzky sa realizujú v exteriéri areálu, ak to nie je možné len s doprovodom personálu na krátky čas. Možnosť vybavenia neodkladných úradných záležitostí len s doprovodom personálu.

Aktivity mimo priestorov zariadenia sú zakázané.

7.

Návrat prijímateľov do ZSS po pobyte v domácom prostredí

Prijímatelia sa do ZSS vracajú bez obmedzenia, resp. v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a s vnútorným predpisom poskytovateľa.

Klient predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Zariadenie zabezpečí preventívne oddelenia od ostatných klientov po dobu 5-7 dní, zariadenie otestuje

Dočasné opustenie zariadenia je zakázané.

8.

Návrat zamestnancov po dovolenke

Zamestnanci sa vracajú bez obmedzenia, resp. v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a s vnútorným predpisom poskytovateľa

Zamestnanec predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Zamestnanec dodržiava prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia, odporúča sa testovanie zamestnancov.

Zamestnanec predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zamestnanec dodržiava prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia, odporúča sa testovanie zamestnancov.

9.

Skupinové/spoločenské aktivity

V súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a s vnútorným predpisom poskytovateľa.

Skupinové a spoločenské aktivity sú obmedzené, prebiehajú bez účasti iných osôb, v menších skupinách, ak je možné v exteriéri, dodržuje sa odstup a hygienicko-epidemiologické opatrenia.

Skupinové a spoločenské aktivity sa neodporúčajú.

10.

Stravovanie

Bez obmedzenia, resp. v súlade s vnútorným predpisom poskytovateľa.

Dodržiavať hygienu, nedotýkať rukami očí, nosa. Dodržiavať rozostup stolov min. na 2m. Príbor je zabalený a vydáva sa zamestnancom jednotlivým stravníkom. Max. 2 stravníci pri jednom stole. Pokiaľ zamestnanec žije domácnosti s osobou Covid 19, je povinný oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi v takomto prípade je stravy, zariadenia vylúčený.

Stravovanie sa poskytuje donáškou na izbu klienta.

11.

Priestorové zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v zariadení – obytné priestory na účely oddelenia prijímateľov

Vyčlenené obytné miestnosti pre oddelený pobyt v súlade s § 104a ods. 3

Sprevádzkovanie obytných miestností pre oddelený pobyt.

Rozdelenie prevádzky na zóny/reprofilizácia lôžok.

12.

Zmeny/striedanie zamestnancov

Zmeny bez opatrení

Pripravené dve oddelené zmeny

Začiatok striedania zmien pracujúcich v izolácii.

13.

Testovanie zamestnancov

Testovanie zamestnancov nie je povinné, resp. v súlade s interným predpisom zariadenia.

Doporučené testovanie zamestnancov prichádzajúcich z dovolenky.

Doporučené pravidelné testovanie všetkých zamestnancov.

14.

Testovanie klientov

Testovanie klientov nie je povinné

Povinné testovanie nových klientov

Pravidelné testovanie všetkých klientov


V rámci všetkých stupňov semaforu je nutné dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu (dezinfekcia rúk, používanie vhodných OOOP, dodržiavať sociálnu vzdialenosť, nekontaktovať sa, pravidelne vykonávať dezinfekciu s virucídnym účinkom v zariadení sociálnych služieb všetkých podláh a dotykových plôch, zabezpečiť pravidelné vetranie priestorov a iné.) v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.