Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

COVID - Aktuálne informácie

Interné informácie

Informácia Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s pandémiou Covid-19 lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík, MPH odporúča s okamžitou platnosťou zákaz návštev vo všetkých ZSS v Nitrianskom samosprávnom kraji.


OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE a TESTOVANIE

V týchto dňoch sme začali podobne ako po minulé roky s hromadným očkovaním našich obyvateľov proti chrípke. Tento rok o máličko skôr, na odporúčanie všeobecných lekárov.

Rovnako v týchto dňoch vykonávame pravidelné celoplošné testovanie rýchlo-testami na ochorenie Covid-19 všetkých našich obyvateľov, ako aj všetkých našich zamestnancov.


VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 587
z 30. septembra 2020

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Číslo: 20941/2020
Predkladateľ: predseda vlády

Vláda

A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. vyhlasuje
B.1. v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav;

C. ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
C.1. v spolupráci s ministrom zdravotníctva, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerkou kultúry, ministrom vnútra, ministrom dopravy a výstavby a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie bezodkladne.

predsedovi vlády

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bezodkladne

ministerke kultúry

C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne

členom vlády

C.4. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase priebežne.

Vykonajú: členovia vlády


Informácia Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s pandémiou Covid-19 lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík, MPH odporúča s okamžitou platnosťou zákaz návštev vo všetkých ZSS v Nitrianskom samosprávnom kraji.

S obyvateľmi je možné komunikovať tak, ako doposiaľ prostredníctvom WhatsApp-u a Viber-u cez tablety, ktoré máme zabezpečené v každej budove. Volanie a prijímanie telefonických hovorov na tablete sú neaktívne.

„VEK NÁDEJE“ Tablet „A“ 0910 692 278
„VEK NÁDEJE“ Tablet „B“ 0910 692 015
„VEK NÁDEJE“ Tablet „C“ 0910 700 348

Nevyhnutné veci osobnej potreby (balené potraviny – trvanlivé, drogéria, ovocie...) je možné odovzdať na vrátnici.

Všeobecné informácie