Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

COVID - Aktuálne informácie

Okres Nové Zámky sa nachádza podľa platného covid automatu od 17.5.2021 v I. stupni varovania. V tomto stupni sú určené podmienky pre vstup do priestorov a pre návštevy, ktoré zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Nájdete ich tu: www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/ 

K 19.5.20.21 bude 90% obyvateľom podaná aj druhá očkovacia dávka proti ochoreniu COVID-19. 


Bližšie informácie Vám radi poskytneme aj na telefónnom čísle 035/6414068 každý deň v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu: info@veknadeje-nz.sk.


Postupy  pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu

Postupy  pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu OKMB


Začalo očkovanie prijímateľov v našom zariadení

Na základe požiadavky, ktorá bola zaslaná na Ministerstvo zdravotníctva SR, bol do nášho zariadenia vyslaný očkovací tím, aby začal s očkovaním prijímateľov sociálnych služieb proti ochoreniu covid-19. Očkovanie prebiehalo v súlade s vydaným usmernením Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce SR. Každý prijímateľ sociálnej služby bol informovaný vopred o očkovaní, rovnako každý rodinný príslušník a musel vyjadriť súhlas alebo nesúhlas. Vyjadrenie k očkovaniu rovnako museli vydať aj všeobecní lekári prijímateľov sociálnych služieb. Naše zariadenie postupuje v prípade očkovania s očkovacou stratégiou, ktorá bola prijatá odborníkmi v Slovenskej republike. Postupuje vždy zodpovedne a rovnako budeme v prípade očkovania postupovať aj u našich zamestnancov. Aktuálne je po prvej vakcíne cca 60 prijímateľov sociálnej služby a takmer 70 zamestnancov. 


Úplný zákaz návštev je v našom zariadení od 1.1.2021 do odvolania.


Interné informácie

Harmonogram návštevy odo dňa 21. decembra 2020

Podmienky uskutočňovaných návštev príbuznými v priestoroch „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky od 21.12.2020
Usmernenie vydané dňa 17.12.2020

 

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky (ďalej len „ZSS“) pristupuje odo              dňa 21. decembra 2020 k postupnému uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s prijímaním návštev v ZSS a určuje podmienky dočasného opustenia a návratu klienta do priestorov ZSS.

Odo dňa 21. decembra 2020 (pondelok) po splnení podmienky, že v ZSS nebude vyhlásená karanténa, alebo iné protiepidemiologické opatrenie zakazujúce návštevy -  bude umožnené navštíviť rodinného príslušníka v ZSS. Návštevy výlučne rodinných príslušníkov budú umožnené každý deň vo vyhradenom čase od 13:30 hod. do 16:00 hod. Uvedené opatrenie vo zvýšenej miere dbá na postupné uvoľňovanie opatrení, aby sme predišli možným rizikám z unáhleného otvorenia celého ZSS.

Pondelok

13:30 hod. – 16:00 hod.

výhradne „bezkontaktné návštevy v presne vymedzenom priestore ZSS pre mobilných a čiastočne mobilných klientov výlučne rodinnými príslušníkmi

Utorok

13:30 hod. – 16:00 hod.

výhradne „bezkontaktné návštevy v presne vymedzenom priestore ZSS pre mobilných a čiastočne mobilných klientov výlučne rodinnými príslušníkmi

Streda

13:30 hod. – 16:00 hod.

výhradne „bezkontaktné návštevy v presne vymedzenom priestore ZSS pre mobilných a čiastočne mobilných klientov výlučne rodinnými príslušníkmi

Štvrtok

13:30 hod. – 16:00 hod.

výhradne „bezkontaktné návštevy v presne vymedzenom priestore ZSS pre mobilných a čiastočne mobilných klientov výlučne rodinnými príslušníkmi.

Piatok

13:30 hod. – 16:00 hod.

výhradne „bezkontaktné návštevy v presne vymedzenom priestore ZSS pre mobilných a čiastočne mobilných klientov výlučne rodinnými príslušníkmi

Sobota

13:30 hod. – 16:00 hod.

výhradne „bezkontaktné návštevy v presne vymedzenom priestore ZSS pre mobilných a čiastočne mobilných klientov výlučne rodinnými príslušníkmi

Nedeľa

13:30 hod. – 16:00 hod.

výhradne „bezkontaktné návštevy v presne vymedzenom priestore ZSS pre mobilných a čiastočne mobilných klientov výlučne rodinnými príslušníkmi

 

Žiadame návštevníkov, aby vopred telefonicky ohlásili svoju návštevu nasledovne:

Telefonicky na číslo: 035/6414068 výhradne v čase 09:00 hod. do 17:30 hod.

Poverenému zamestnancovi prosíme nahláste meno a priezvisko navštívenej osoby, budovu, v ktorej sa jej poskytuje sociálna služba, dátum naplánovanej návštevy a čas uskutočnenia návštevy. Rovnako svoje telefónne číslo!

 

Návštevy sme povinní rozdeliť vzhľadom k veľkému počtu obyvateľov do jednotlivých blokov harmonogramu návštev. Tieto jednotlivé časy a bloky budeme týždenne aktualizovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

Maximálna dĺžka návštevy je 15 minút.

Popoludňajší blok návštev

13:30 hod.

13:45 hod.

14:00 hod.

14:15 hod.

14:30 hod.

14:45 hod.

15:00 hod.

15:15 hod.

15:30 hod.

15:45 hod. posledná návšteva  bloku môže byť o 15:45 hod.

 

!!! PODMIENKY VSTUPU DO PRIESTOROV ZSS !!!

  1. Do priestorov ZSS bude umožnený prístup za účelom návštevy iba rodinnému príslušníkovi klienta
  2. Do priestorov ZSS môže vstúpiť iba osoba staršia ako 15 rokov
  3. Do priestorov zariadenia môže vstúpiť iba osoba s platným vykonaným antigénovým testom- negatívnym, nie starším ako 24 hodín. Certifikát o vykonaní testu je osoba prichádzajúca ako návštevník povinná ukázať poverenému zamestnancovi (informátorovi alebo službukonajúcemu personálu)  ZSS. ZSS si vyhradzuje právo neumožniť návštevu osoby, ktorá sa nepreukáže platným antigénovým negatívnym testom, nie starším, ako 24 hodín! ZSS nevykonáva antigénové testovanie cudzích osôb!                      Pri návšteve sa bude akceptovať iba negatívny antigénový test vykonaný najneskôr 24 hodín pred návštevou ZSS bez ohľadu na dni voľna a pracovného pokoja!
  4. Do priestorov ZSS je možné priniesť iba trvanlivé potraviny, ktoré sú zabalené priamo od výrobcu. Nie je umožnené priniesť uvarené jedlá alebo rôzne polotovary. Ovocie je možné priniesť, ale nie očistené! Zákusky je možné priniesť iba v originálnom balení od výrobcu, nie zabelené v cukrárni!

 

Každý návštevník, ktorý navštívi svojho príbuzného, v ZSS sa musí hlásiť u informátorov na vrátniciach v jednotlivých blokoch, kde sa zapíše do evidencie návštev. Pri vstupe do zariadenia sa návštevník bude musieť podrobiť vstupnému filtru. Odmeria sa telesná teplota, a je nutné predložiť k nahliadnutiu platný certifikát o vykonanom antigénovom testovaní.

Návštevy budú umožnené pre mobilných a čiastočne imobilných klientov v presne vymedzenom priestore. Návšteva bude môcť byť uskutočnená "bezkontaktne" za sklom. Každý návštevník je povinný si pred vstupom do tohto vyhradeného priestoru navliecť jednorazové rukavice a nasadiť si rúško! Každý návštevník bude mať zaistené súkromie počas celej doby návštevy. Maximálna dĺžka návštevy je                 15 minút. Po ukončení návštevy je návštevník povinný sa prísť odhlásiť k informátorovi. U čiastočne imobilných obyvateľov a mobilných obyvateľov v presne vyhradenom priestore ZSS nie je stanovené obmedzenie počtu návštev.

 

Návštevy u imobilných klientov vzhľadom k závažnej epidemiologickej situácii nevieme zabezpečiť! 

Návštevy u imobilných klientov budú umožnené iba po predchádzajúcej konzultácii s vedúcou zdravotného úseku v prípade klienta, ktorému sa poskytuje paliatívna starostlivosť alebo u ktorého došlo k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu. Naďalej je možné využiť po predchádzajúcom dohovore telefonický hovor alebo video hovor.

 

Prosíme o dodržanie maximálne vyhradeného času pre uskutočnenie návštevy, tak aby aj ostatní rodinní príslušníci mohli vykonať návštevu vo svojom plánovanom čase. Zmeny v plánovanom čase návštevy je možné uskutočniť iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore!

ZSS si vyhradzuje právo na nevpustenie návštevníkov pri nedodržaní uvedených pokynov a pri porušovaní domáceho poriadku. ZSS si zároveň vyhradzuje právo zmeny časov a dní vyhradených pre návštevníkov, ako aj úplné pozastavenie návštev v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v meste Nové Zámky alebo priamo v ZSS.

 

Podmienky dočasného opustenia klienta zo zariadenia „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb
Nové Zámky (ďalej len „ZSS“) a bezpečného návratu do ZSS od 21.12.2020

Usmernenie vydané dňa 17.12.2020

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky (ďalej len „ZSS“) pristupuje odo                            dňa 21. decembra 2020 k postupnému uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s dočasným opúšťaním klientov do domáceho prostredia v rámci návštevy svojich rodín a príbuzných. Zároveň ustanovuje podmienky opustenia klienta ZSS a jeho bezpečného návratu do ZSS.

Odo dňa 21. decembra 2020 (pondelok) po splnení podmienky, že v ZSS nebude vyhlásená karanténa, alebo iné protiepidemiologické opatrenie zakazujúce návštevy -  bude umožnené opustenie klienta do domáceho prostredia, resp.  na návštevu príbuzného.

Žiadame rodinných príslušníkov, aby vopred telefonicky ohlásili plánované opustenie, resp. návštevu klienta v domácom prostredí – teda mimo priestoru ZSS nasledovne:

Telefonicky na číslo: 035/6414068 výhradne v čase 09:00 hod. do 17:30 hod.  najmenej 2 dni vopred.

Poverenému zamestnancovi prosíme nahláste meno a priezvisko klienta, budovu, v ktorej sa jej poskytuje sociálna služba, dátum naplánovanej návštevy, čas uskutočnenia návštevy, resp. pobytu mimo ZSS a rovnako svoje telefónne číslo!

!!! PODMIENKY OPUSTENIA KLIENTA DO DOMÁCEHO PROSTREDIA, resp. k svojej rodine !!!

Do domáceho prostredia môže byť v zmysle usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny odchod odporučený klientom ZSS za týchto podmienok:

  1. Klienti ZSS, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na ochorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia COVID-19, môžu ZSS bezpečne opustiť, aj sa po ukončení pobytu v rodine do ZSS bezpečne vrátiť, a to bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu pri tomto návrate (pokiaľ sa nevyskytli nové príznaky ochorenia). Ak sa v rámci pobytu mimo ZSS prekročilo obdobie 90 dní po potvrdenej pozitivite na                  COVID-19, resp. majú klinické príznaky ochorenia COVID-19, je potrebné, aby po návrate absolvovali antigénový test, alebo priniesli negatívny výsledok PCR testu, nie starší ako 24 hodín. Tento test nezabezpečuje ZSS!
  2. Klienti ZSS, ktorí mali v ZSS v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky ZSS bezpečne opustiť, pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívneho zariadenia sa vyžaduje predloženie negatívneho antigénového testu alebo PCR testu nie staršieho ako 24 hodín!  Tento test nezabezpečuje ZSS!
  3. Klienti, ktorí mali v posledných 10 dňoch priebežného testovania pozitívny výsledok na ochorenie COVID-19, nemôžu  na sviatky opustiť ZSS.
  4. Ak bude mať vracajúci sa klient, ktorý opúšťal ZSS ako negatívny pozitívny PCR alebo antigénový test, ZSS vzhľadom k svojim priestorovým možnostiam a v záujme ochrany ostatných klientov nevie zabezpečiť bezpečný návrat do ZSS!V takomto prípade treba kontaktovať ošetrujúceho lekára klienta z domáceho prostredia a dohodnúť ďalší postup. Rovnako je potrebné kontaktovať vedúcu zdravotného úseku ZSS a tá v spoluprácu s RÚVZ NZ stanoví postup bezpečného návratu klienta do prostredia ZSS.  

Preloženie antigénového testu sa vyžaduje aj pri krátkodobom opustení klienta zo ZSS! (podľa bodov 1. až 4.)

 

 

Harmonogram návštev odo dňa 21.12.2020 76 KB


Aktuálne informácie k celoplošnému testovaniu

V uplynulom týždni prebehlo v našom zariadení ďalšie kolo celoplošného pretestovania. Všetci obyvatelia sú toho času negatívni. Ako však zo skúseností z minulého obdobia vieme, situácia sa môže meniť zo dňa na deň. Celoplošné pretestovanie je naplánované najbližšie na 51. týždeň.

❗️ Aktuálne informácie k vianočným sviatkom ❗️
Naďalej pretrváva zákaz návštev v našom zariadení, ktorý bol nariadený lekárom ÚNSK a nariadením Úradu verejného zdravotníctva. Aká bude situácia počas vianočných sviatkov je zatiaľ otázna a nemáme relevantné informácie o možnostiach dočasného opustenia obyvateľov do domáceho prostredia. Vedenie zariadenia však vyvinie maximálne úsilie, ktoré má vo svojej kompetencii, aby  získalo a nastavilo možné podmienky dočasného opustenia obyvateľov počas vianočných sviatkov do domáceho prostredia. Následne však bude musieť byť doriešená otázka návratu obyvateľa späť do zariadenia a prípadné testovanie AG alebo PCR-T metódou. Toto sú zatiaľ iba úvahy a mediálne výstupy, ktorými disponujeme. Vzhľadom k opätovnému zhoršeniu epidemiologickej situácie v celom okrese Nové Zámky si však treba pripustiť aj možnosť, že dočasné opustenie obyvateľa počas vianočných sviatkov zo zariadenia pre vážnu epidemiologickú situáciu nebude príslušnými úradmi umožnené, resp. nebude doporučené.

❗ Návštevy v zariadení ❗
Ako je v predošlom odseku uvedené návštevy sú v súčasnej dobe zakázané a to aj v prípade negatívneho AG testu. Rovnako nedisponujeme informáciou, ako to bude v prípade vianočných sviatkov a návštev v zariadeniach sociálnych služieb. Podľa posledného vývoja situácie je však možné predpokladať, že návštevy budú naďalej zakázané, a to aj v prípade negatívneho AG testu. Verte v záujme každého vedenia zariadenia sociálnych služieb je umožniť návštevy, či už priamo v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácom prostredí. Predsa sa jedná o najkrajšie sviatky v roku, kedy má byť rodina spolu. Vzhľadom však k pandemickej situácii nevieme ovplyvniť rozhodnutie príslušných orgánov a z hľadiska prevencie šírenia ochorenia považujeme aj my za veľké riziko "migráciu ľudí" v zariadení sociálnych služieb alebo mimo zariadenia. Okrem toho nie sme oprávnení žiadať od návštevníkov výsledok AG testu. Platí GDPR.    
💚 Situácia nie je ľahká nielen pre našich obyvateľov, ale aj pre našich zamestnancov. Celá spoločnosť je už takmer 9 mesiacov frustrovaná vývojom situácie okolo ochorenia Covid-19. Zhoršuje sa nálada v celej spoločnosti. Mnohí naši obyvatelia nevideli svojich blízkych mesiace. Uvedomujeme si, že táto situácia negatívne vplýva nielen na psychické zdravie obyvateľov, ale aj na ich fyzické zdravie. Po skúsenostiach s karanténou, však vieme, že šírenie ochorenia Covid-19 je v komunitách priam nekontrolovateľné,  veľmi rýchle a žiaľ so sebou prináša veľmi veľa zdravotných komplikácií a následkov. Nám sa podarilo situáciu nateraz, zdôrazňujeme nateraz zvládnuť, avšak za cenu prísnych karanténnych opatrení a dohnania síl nášho personálu až na pokraj svojich možností. S istotou vieme potvrdiť, že ďalšie zatváranie nášho zariadenia sociálnych služieb by sme už zrejme personálne nevykryli tak, ako počas situácii v mesiaci november 2020.
Prajeme si preto, aby nadchádzajúce sviatočné dni boli pokojné a aby sme si ich nielen my zamestnanci, ale aj vy s našimi obyvateľmi vedeli vychutnať v príjemnej rodinnej atmosfére aj za cenu prísnych opatrení, ktoré budú musieť byť prijaté a dodržiavané, ak to situácia a kompetentní predstavitelia určia za vhodné. Ak predsa len nie, verte, že našim obyvateľom pripravíme, čo možno najkrajšie Vianoce. Veľmi, veľmi, veľmi sa tešíme, pretože sa našlo mnoho ľudí, ktorí našim obyvateľom pripravili krabičky s mnohými hodnotnými darčekmi v rámci celoslovenského projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabičky" a v rámci projektu Vianočný zázrak. Do projektu sa zapojilo veľmi veľa materských, základných škôl ako aj dobrovoľníkov a celé rodiny. Ich rozbaľovanie bude sprevádzať určite veľké dojatie a radosť z toho, že sa celá spoločnosť dokázala zomknúť v tejto ťažkej situácii a napriek svojim vlastným problémom dokázali ľudia myslieť aj na našich obyvateľov. Pri pohľade na to množstvo darčekových krabičiek sa nejednému nášmu zamestnancovi tisli slzy do očí. 

Ing. Peter Mészáros, riaditeľ ZSS


Aktuálny oznam k 06.11.2020

Po celoplošnom pretestovaní antigénovými testami dňa 06.11.2020 sa žiaľ v našom zariadení vyskytli pozitívne prípady Covid-19 ako u obyvateľov, tak aj u zamestnancov. Týka sa to iba „C“ bloku na Tatranskej ul.27 v Nových Zámkoch. Prijali sme veľmi prísne opatrenia. Zdravotný úsek na základe vlastného zodpovedného rozhodnutia zostáva po dobu 7 dní v budove po celých 24 hodín bez možnosti opustiť budovu. Chceme poďakovať kolegyniam, ktoré veľmi obetavo pristupujú k svojej práci a zostávajú po celých 7 dní zavreté s našimi obyvateľmi. Ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečená nepretržite našimi 12 kolegyňami.  Bližšie informácie o zdravotnom stave poskytnú ošetrujúci lekári obyvateľov. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.

Ing. Peter Mészáros
riaditeľ ZSS


Informácia Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s pandémiou Covid-19 lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík, MPH odporúča s okamžitou platnosťou zákaz návštev vo všetkých ZSS v Nitrianskom samosprávnom kraji.


OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE a TESTOVANIE

V týchto dňoch sme začali podobne ako po minulé roky s hromadným očkovaním našich obyvateľov proti chrípke. Tento rok o máličko skôr, na odporúčanie všeobecných lekárov.

Rovnako v týchto dňoch vykonávame pravidelné celoplošné testovanie rýchlo-testami na ochorenie Covid-19 všetkých našich obyvateľov, ako aj všetkých našich zamestnancov.


VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 587
z 30. septembra 2020

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Číslo: 20941/2020
Predkladateľ: predseda vlády

Vláda

A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;

B. vyhlasuje
B.1. v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 na obdobie 45 dní na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav;

C. ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva
C.1. v spolupráci s ministrom zdravotníctva, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerkou kultúry, ministrom vnútra, ministrom dopravy a výstavby a predsedom Správy štátnych hmotných rezerv SR predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie bezodkladne.

predsedovi vlády

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bezodkladne

ministerke kultúry

C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne

členom vlády

C.4. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase priebežne.

Vykonajú: členovia vlády


Informácia Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie s pandémiou Covid-19 lekár NSK MUDr. Ľubomír Ševčík, MPH odporúča s okamžitou platnosťou zákaz návštev vo všetkých ZSS v Nitrianskom samosprávnom kraji.

S obyvateľmi je možné komunikovať tak, ako doposiaľ prostredníctvom WhatsApp-u a Viber-u cez tablety, ktoré máme zabezpečené v každej budove. Volanie a prijímanie telefonických hovorov na tablete sú neaktívne.

„VEK NÁDEJE“ Tablet „A“ 0910 692 278
„VEK NÁDEJE“ Tablet „B“ 0910 692 015
„VEK NÁDEJE“ Tablet „C“ 0910 700 348

Nevyhnutné veci osobnej potreby (balené potraviny – trvanlivé, drogéria, ovocie...) je možné odovzdať na vrátnici.

Všeobecné informácie