035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Z dôvodu zachovania objektívnosti a transparentnosti pri prijímacom procese občana do ZSS je pri ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja zriadená osobitná sociálna komisia v zložení:

poslanec NSK

Doc. MUDr. Tibor Matuška, CSc.

poslankyňa NSK

Ing. Helena Bohátová, PhD.

poslanec NSK

Ing. Igor Sádovský

zamestnankyňa ZSS, vedúca Zdravotno-sociálneho úseku Šoltésovej

Mgr. Erika Gajdošíková

zamestnankyňa ZSS, vedúca Zdravotno-sociálneho úseku Tatranská

Mgr. Miriam Hoppanová

-

Mária Barkocziová