Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Prenájom dočasne prebytočných priestorov

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja   

 

v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 

  1. v budove zariadenia, súp. č. 5302, na parc. č. 952/8, na Šoltésovej ulici č.2, katastrálne územie Nové Zámky, o výmere 16,43 m2. Priestory sú vhodné na poskytovanie služieb – bufet – predaj potravinárskeho a drogistického tovaru. Nehnuteľnosť je zapísaná na LV č. 5815.
    doba nájmu: na jeden rok
    cena nájmu minimálne vo výške: 25 €/m2 ročne
  2. k žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov     
  3. Termín obhliadky: po telefonickom dohovore

Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel nájmu   

Ďalšie podmienky: právo vyhlasovateľa odmietnuť všetky predložené návrhy

 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 24.07.2020 do 12,00 hod. na adresu:

 

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky,

Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky

 

v označenej obálke: „NÁJOM BUFET – predaj potravinárskeho a drogistického tovaru – neotvárať“

Bližšie informácie na tel. čísle 035/6414 068 alebo na 0908 732 918

Kontaktná osoba: Peter Rácek

Dátum zverejnenia:06.07.2020
Dátum uplynutia lehoty na doručenie cenových ponúk:24.07.2020 do 12,00 hod.

< < Naspäť
< < Naspäť