035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie zmlúv za rok 2015:

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve zo dňa 27.2.2013 - IReSoft s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno, Česká Republika
Zmluva na dodanie tovaru - Zákusky - Katarína Szabová, 941 21 Komoča 26
Darovacia zmluva - SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o., 049 12 Gemerská Hôrka
DOHODA č.01/NZ/05/03/15 o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu - VaV Akademy - NR, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov
Zmluva č.2015/059 o zabezpečení pitného režimu dodávkou balenej pitnej vody - Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 26, 943 01 Štúrovo
Dodatok č.1/2015 k Zmluve o dielo č.213/2012 o prenájme a odvoze 1100 l nádoby - Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 940 01 Nové Zámky
Dodatok č.2 k zmluve o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č.52 E,P/2006 - ENERGO- SK a.s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra
Dohoda o cene v zmysle zákona č.18/96 Z.z. o cenách OSTATNÉ MONTÁŽNO-SERVISNÉ PRÁCE KONTROLA HYDRANTU-Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
Kúpna zmluva č.Z20158951_Z na nákup obedových termokaziet - TRADENET s.r.o., Mladých Budovateľov 6107/27, 974 01 Banská Bystrica
1Darovacia zmluva - NEWPORT GROUP a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe v rámci vzdelávacieho programu "KURZ OPATROVANIA" - Newport Group a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Zmluva o dielo č.29/5/2015 - NRSYS s.r.o., Akademická 12, 949 01 Nitra
Zmluva o dielo č. R-15-167 - ROLLUX s.r.o., Komárňanská cesta 3,940 64 Nové Zámky
Zmluva o prevode správy majetku NSK č.1/2015 medzi "VEK NÁDEJE",ZSS Nové Zámky a "MAGNÓLIA", ZSS Hurbanovo, Športová 11, 947 01 Hurbanovo
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov č. 22/06/2015 - INTA s.r.o., Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
Poistná zmluva č.0808023681 - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistná zmluva č.3559001985 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistná zmluva č.5518023918 havarijné poistenie motorových vozidiel - KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistná zmluva č.0998023971 úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami - KOOPERATIVA poisťovňa .a.s, Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190012135 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
1. Výpoveď zmluvy č. 2030438069 na verejnú telefónnu službu - Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Výpoveď zmluvy č.2030357511 o verejnej telefónnej službe - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Darovacia zmluva č.3/2015 - Tatiana Pavlatová, Lastovičia 15, 940 01 Nové Zámky
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zml. A1813384- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zml.A6970812-Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zml.A3404558-Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zml.A3404371-Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.zml.A8775078-Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zml.A8775078-Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.zml.A8775173-Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.zml.A8775173-Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - Mesto Nové Zámky, Hlavné nám. 10,940 35 Nové Zámky
Zmluva o dielo č.Z201516114_Z - SEEN s.r.o., Jantárova 1910/101, 929 01 Dunajská Streda
Kúpna zmluva č.389 - DREVINA NZ s.r.o., Budovateľská 2, 940 02 Nové Zámky
Zmluva o dielo č.Z201518251_Z uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka - SEEN s.r.o., Jantárova 1910/101, 929 01 Dunajská Streda
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.1/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Marta Prekopová
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.2/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Mária Košíková
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.3/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Elena Máteffyová
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.4/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Mária Dubnická
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.5/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Eva Juríková
Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve zo dňa 27.2.2013 medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami - IReSoft, s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno
Licenčná zmluva - IReSoft s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno
Darovacia zmluva č.4/2015 - Alexander Kotrus, Šoltésovej 2, 940 59 Nové Zámky
Darovacia zmluva č.5/2015 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 32 zákona č.34/2002 Z.z. - Viera Židuliaková, Nábrežná 46, 940 01 Nové Zámky
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe uzavretá podľa § 51 zákona č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov - Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre (ďalej "FSVaZ UKF"), Tr. A. Hlinku č.1, 949 74 Nitra
1. Zmluva o dielo č.11/09/2015 - INCOTEC s.r.o., Dubová 12, 940 71 Nové Zámky
Zmluva o dielo číslo zmluvy objednávateľa: 16/9/2015 uzavretá podľa § 261 a § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Pavol Liptai, Novodvorský rad 1144/21, 946 32 Marcelová
Dohoda č.274/§ 52a/2015/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Dodatok č.2/2015 k dohode č.153/§10/2014 uzatvorenej podľa § 10 ods.3, ods.9 a nasl.zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Kúpna zmluva č.Z201526701_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628 - 630 Občianskeho zákonníka - SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., 049 12 Gemerská Hôrka
Zmluva č.15/2015/ŠZ- VN/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 81 písm. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení - Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (preloženie/premiestnenie) uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a účastníkom Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69/39. 949 01 Nitra
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (preloženie/premiestnenie) uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách medzi podnikom Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a účastníkom Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69/39, 949 01 Nitra
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.6/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Marta Prekopová
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.7/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Mária Dubnická
Zmluva o dielo č.12/10/2015 uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Dewind Plast s.r.o., Bešeňov 399, 941 41 Bešeňov
Zmluva o umeleckom výkone č.1/2015 uzatvorená podľa č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom - RK Centrum UNIVERSA s.r.o., Gerlachovská 4, 974 11 Banská Bystrica
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.8/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Marta Prekopová
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.9/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Mária Dubnická
Kúpna zmluva č.Z201530349_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - GEMINY s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Banská Bystrica
Kúpna zmluva č.Z201530352_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka - GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201530496_Z uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka - PolyStar s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
Kúpna zmluva č. Z201530347_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - PolyStar s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
Kúpna zmluva č. Z201531426_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Meditech SK s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.10/2015 uzatvorená podľa § 6 zákona č.406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Elena Máteffyová
Zmluva o dielo č.Z201532162_Z uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka - KLIMÍK SK s.r.o., Bitarová 170, 010 04 Žilina
Kúpna zmluva č.Z201532168_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Zmluva o dielo č.Z201532191_Z uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka - MONTASTAV SK s.r.o., Slanecká 1771/17, 962 05 Hriňová
Kúpna zmluva č. Z201532212_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK, s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
Zmluva o dielo č.09/11/2015 uzavretá podľa § 261 a § 536 a nasl.zákona č.513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Pavol LIPTAI, Novodvorský rad 1144/21, 946 32 Marcelová
Kúpna zmluva č. Z201533797_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Darovacia zmluva č.7/2015 v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - OSRAM, a.s. Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky
Zmluva o dielo č.19/11/2015 uzavretá podľa § 261 a § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - DOMEN Štefan Kuruc, Komárňanská 8,940 01 Nové Zámky
Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla č.J30S5/DPD/2006 upravujúci Prílohu č. 1 zmluvy na december 2015 uzatvorený dňa 23.11.2015 - Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky
R O Z H O D N U T I E číslo:0020/2016/T, číslo spisu: 5352-2015 - BYTKOMFORT s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky (ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27)
Kúpna zmluva č. Z201535872_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Darovacia zmluva č.30/11/2015 uzatvorená v zmysle § 628 a následne zákona č. 40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov - MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods.3 písm.b) bod 4. a 5. Zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 5190012146 podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka - KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. Zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 5190012147 podľa ustanovenia § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka - KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
D O H O D A č. 15/17/010/73 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Darovacia zmluva č.03/12/2015 uzatvorená podľa § 628 a následne zákona č.40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov-Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Kúpna zmluva č. Z201540041_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
Kúpna zmluva č. Z201540042_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
Kúpna zmluva č. Z201540555_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Obnostav s.r.o., Budatínska Lehota 132, 023 36 Kysucké Nové Mesto
Kúpna zmluva č. Z201540556_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - GEMINY s.r.o., Kynceľová 4316/10, 974 01 Banská Bystrica
Kúpna zmluva č. Z201540630_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - PolyStar s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
Kúpna zmluva č. Z201540635_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Meditech SK, s.r.o., Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Kúpna zmluva č. Z201540644_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - CODUM s.r.o., Vranovská 59 - P.O.BOX 139, 851 02 Bratislava
Kúpna zmluva č. Z201540649_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK, s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
Kúpna zmluva č. Z201540651_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
Kúpna zmluva č. Z201540653_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Kúpna zmluva č. Z201540654_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - COMPUTER ABC, s.r.o., Petofiho 7, 940 01 Nové Zámky
Kúpna zmluva č. Z201540655_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Kúpna zmluva č. Z201540665_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Ivan Hoferica - LIMAR, Pod komínom 8, 080 01 Prešov
Kúpna zmluva č. Z201540667_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka - ARJO-HUMANIC SK, s.r.o., Školská 428, 059 35 Batizovce
Kúpna zmluva č. Z201540674_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
Kúpna zmluva č. Z201540676_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Darovacia zmluva č.15/12/2015 uzatvorená podľa § 628 a následne zákona č.40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov - POZANA MASO, s.r.o. Pribinova 176, 960 01 Zvolen
Darovacia zmluva uzatvorená podľa § 628-630 Občianskeho zákonníka - SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o., 049 12 Gemerská Hôrka
Zmluva o dielo č. Z201541058_Z uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka - SEEN s.r.o., Jantárová 1910/101, 929 01 Dunajská Streda.
Kúpna zmluva č. Z201541060_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
Kúpna zmluva č. Z201541061_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka - SINAKO SK, s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
Kúpna zmluva č. Z201541062_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - PolyStar s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
Kúpna zmluva č. Z201541242_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Ing. Jaroslav Kmeť - TONER, Suvorovova 36, 010 01 Žilina
Kúpna zmluva č. Z201541245_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Interiéry Riljak, s.r.o., Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský Podzámok
Kúpna zmluva č. Z201541248_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK, s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
Kúpna zmluva č.Z201541273_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SLOVCARE s.r.o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava
Kúpna zmluva č. Z201541249_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka - SATEC SK a.s., Novozámocká 102, 949 05 Nitra
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A9555816 identifikačný kód dodatku: 8875667 - Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A9555816 uzavretá podľa § 44 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách - Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služby freeSAT podľa § 44 zákona č.351/2011 o elektronických komunikáciách - UPC DTH S.á.r.l. 2, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxembourg
Príloha č.1 k zmluve č. J30S5/DPD/2006 o dodávke a odbere tepla - Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky
Rámcová kúpna zmluva č.1/2015 na dodávky tovaru - Aquaservis.sk - Ing. Jozef Hurta, Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Zmluva č.1/2016 na poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva uzatvorená podľa § 269 ods.2 a násl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky