035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie zmlúv za rok 2018:

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/MAT/2018 – FIGOLOCK s.r.o., Nová cesta 14, 941 10 Tvrdošovce
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 02/MAT/2018 – KTI – Progress spol. s r. o., Hradná 16, 940 56 Nové Zámky
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201756578_Z – Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 1/2018 – Bohuslav Kresan, Bažantnica 2, 941 11 Palárikovo
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 1/2018 na dodávky tovaru – Aquaservis. sk s.r.o., Balassiho 26, 943 01 Štúrovo
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/PRAC/2018 – TORBIA s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín
LICENČNÁ ZMLUVA č. 26/01/2018 – IreSoft s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno
Krátkodobé cestovné poistenie Poistná zmluva číslo 2405966330 – Generali Poisťovňa a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
ZMLUVA O DIELO č. 456/2018 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OHLÁSENIA O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM č. 334/2018 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
Rámcová dohoda č. Z201810915_Z – JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava
D O H O D A o poskytnutí odborných služieb a o cene za poskytnuté služby – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 30, 940 30 Nové Zámky
D O H O D A o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Dohoda č. 18/17/060/122 – NP Podpora ZP-2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 01 Nové Zámky
Dohoda č. 18/17/060/127 – NP Podpora ZP-2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 01 Nové Zámky
Dohoda č. 18/17/060/131 – NP Podpora ZP-2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 01 Nové Zámky
Kúpna zmluva č. Z201815497_Z – ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
DODATOK č.3/2018 k Zmluve č.15/2015/ŠZ – VN/CP – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Kúpna zmluva č. Z201817719_Z – ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.01/KAN/2018 – Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ PRÁC NA DEZINFEKCIU, DEZINSEKCIU A DERATIZÁCIU č. 1/2018 – SANOVET s.r.o., Krížna 13, 940 01 Nové Zámky
Zmluva o dielo č. 3/2018 – ERdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/MTZ/2018 – Ing. Július Szlávik – REKORD, Pri Hrádzi 14, 940 01 Nové Zámky
Zmluva č. 8/2018 – OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Rámcová dohoda č. Z201821941_Z – PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier, Wolkrova 5, P. O. BOX 212, 851 01 Bratislava 5
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A6970812 - Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A8775173 - Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A9847648 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A9555816 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A8775078 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A7952627 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A3404558 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A3404371 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A1813384 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A12266536 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A12266536 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A7952579 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok č.1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a k Zmluve o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Kúpna zmluva č. Z201822390_Z – Viera Szíkorová SANTECH, Veľký Grob 10, 925 27 Veľký Grob
Zmluva o výkone supervízie č. 1/2018 – SOBER s.r.o., Žitná 6, 917 01 Trnava
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV č. GDPR01 – LICENČNÁ ZMLUVA č. 26/01/2018 – IReSoft s.r.o., so sídlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika
Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GDPR02_ZOSOU_EJK 31001, NV – Up Slovensko s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Zmluva o dielo č. 2505/2018/S – Štefan BRINDZA, ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS, Hlboká 57, 949 01 Nitra
Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach č. 1023434 – Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
ZMLUVA č.: FZOGS18117 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – SOMI Systems a. s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.1 k zmluve č. 8/2018 – OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/OVZ/2018 – Frutix s.r.o., S. H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190028918 – KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dohoda o cene v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 4/2018 – ERdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
SERVISNÁ ZMLUVA – ROHOŽE č. 808298 – Berendsen Textil Servis s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
Kúpna zmluva č. Z201846663_Z – PAREX – G spol. s r.o., Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen
Kúpna zmluva č. Z201848129_Z – SLOVCARE s. r. o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava
Kúpna zmluva č. Z201848151_Z – TriCare s. r. o., Dudvážska 5112/31, 821 06 Bratislava
ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 6/2018 – Ľuboš Bartek – FIBA I, Kolta č. 226, 941 33 Kolta
LICENČNÁ ZMLUVA číslo 2018SA164 – PROMYS soft s. r. o., Námestie M.R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2611/2018/S – HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 121/198/2018 – AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
ZMLUVA o prenájme hnuteľnej veci č. 14/198/2018 – AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Rámcová dohoda č. Z201852717_Z – Up Slovensko s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GDPR08_ZOSOU_EJK 31001, NV – Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Zmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby č. 1/2019 – IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové
Zmluva na poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva číslo zmluvy: 1/2019 - IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 1/2019 – Jiří Szorád – PRO:FX, Spojovacia 522/11, 949 01 Nitra
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 03/POT/2018 – MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Dohoda č. 1/2018 o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi – Krízové stredisko „SOS“ Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo
Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 1 – blok „A“ a blok „B“) – Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky
Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 2 – blok „C“) – Bytkomfort s. r. o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – CITROEN BERLINGO

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania č. 1/2018 – Mgr. Edita Gálová