035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie zmlúv za rok 2018:

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201756578_Z – Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 1/2018 – Bohuslav Kresan, Bažantnica 2, 941 11 Palárikovo
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 1/2018 na dodávky tovaru – Aquaservis. sk s.r.o., Balassiho 26, 943 01 Štúrovo
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/PRAC/2018 – TORBIA s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín
LICENČNÁ ZMLUVA č. 26/01/2018 – IreSoft s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno
Krátkodobé cestovné poistenie Poistná zmluva číslo 2405966330 – Generali Poisťovňa a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
ZMLUVA O DIELO č. 456/2018 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OHLÁSENIA O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM č. 334/2018 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
Rámcová dohoda č. Z201810915_Z – JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava
D O H O D A o poskytnutí odborných služieb a o cene za poskytnuté služby – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 30, 940 30 Nové Zámky
D O H O D A o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Kúpna zmluva č. Z201815497_Z – ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
DODATOK č.3/2018 k Zmluve č.15/2015/ŠZ – VN/CP – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Kúpna zmluva č. Z201817719_Z – ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.01/KAN/2018 – Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Zmluva o dielo č. 3/2018 – ERdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
Rámcová dohoda č. Z201821941_Z – PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier, Wolkrova 5, P. O. BOX 212, 851 01 Bratislava 5
Kúpna zmluva č. Z201822390_Z – Viera Szíkorová SANTECH, Veľký Grob 10, 925 27 Veľký Grob
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV č. GDPR01 – LICENČNÁ ZMLUVA č. 26/01/2018 – IReSoft s.r.o., so sídlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika
Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GDPR02_ZOSOU_EJK 31001, NV – Up Slovensko s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Zmluva o dielo č. 2505/2018/S – Štefan BRINDZA, ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS, Hlboká 57, 949 01 Nitra
Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach č. 1023434 – Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
ZMLUVA č.: FZOGS18117 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – SOMI Systems a. s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/OVZ/2018 – Frutix s. r. o., S. H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190028918 – KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Dohoda o cene v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
SERVISNÁ ZMLUVA – ROHOŽE č. 808298 – Berendsen Textil Servis s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
Kúpna zmluva č. Z201846663_Z – PAREX – G spol. s r.o., Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen
Kúpna zmluva č. Z201848129_Z – SLOVCARE s. r. o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava
Kúpna zmluva č. Z201848151_Z – TriCare s. r. o., Dudvážska 5112/31, 821 06 Bratislava
LICENČNÁ ZMLUVA číslo 2018SA164 – PROMYS soft s. r. o., Námestie M.R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava
Rámcová dohoda č. Z201852717_Z – Up Slovensko s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GDPR08_ZOSOU_EJK 31001, NV – Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 1 – blok „A“ a blok „B“) – Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky
Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 2 – blok „C“) – Bytkomfort s. r. o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – CITROEN BERLINGO

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania č. 1/2018 – Mgr. Edita Gálová