035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie zmlúv za rok 2019:

DODATOK č. 1 K DOHODE O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA zo dňa 16.09.2013 – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky
ZMLUVA O DIELO č. 456/2019 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OHLÁSENIA O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM č. 334/2019 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
LICENČNÁ ZMLUVA č. 28/01/2019 – IReSoft s.r.o., so sídlom Cejl 62, Brno, 602 00, Česká republika
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV č. GDPR01 – LICENČNÁ ZMLUVA č. 28/01/2019 – IReSoft s.r.o., so sídlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/POT/2019 – Pekáreň Juraj Oremus spol. s r. o., Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zmluva č. 7/2019/EON – OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení odbornej praxe študentov – Univerzita Konštantína Filozofa – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.1 k zmluve č. 7/2019/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.1/1 k zmluve č. 7/2019/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.2 k zmluve č. 7/2019/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_57/2019 – IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice
Dohoda č. 19/17/060/63 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Dohoda č. 19/17/060/66 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Dohoda č. 19/17/060/70 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
DOHODA o poskytnutí odborných služieb a o cene za poskytnuté služby – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 30, 940 30 Nové Zámky
DOHODA o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/MAT/2019 – DEWIND Plus s.r.o., Pod kopcom 69, 940 01 Nové Zámky
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 02/MAT/2019 – CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III 29, 841 04 Bratislava
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/KAN/2019 – Damedis s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 02/POT/2019 – MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
DODATOK č. 4/2019 k Zmluve č. 15/2015/ŠZ – VN/CP – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
ZMLUVA O SERVISE č. 01/SV/2019 – ARES, spol. s r. o., Športová 5, 831 04 Bratislava
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi č. 1/2019 – „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3105/2019/S – HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra
Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach č. 10023434 – Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 2/2019 – GASTRO – HAAL s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky
ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 1/2019 – Ľuboš Bartek – FIBA I, Kolta č. 226, 941 33 Kolta
ZMLUVA O NÁJME MULTIFUNKČNÝCH TLAČIARENSKÝCH ZARIADENÍ číslo zmluvy: 2019–06–06 – REVIS-SERVIS spol. s r. o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra – Dolné Krškany
Poistná zmluva číslo: 1009900774 živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistná zmluva číslo: 3559006204 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistná zmluva číslo: 5519001552 súborové havarijné poistenie motorových vozidiel – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistná zmluva číslo: 0999000150 úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A7952627 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A8775173 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A8775078 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A9555816 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A9847648 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
ZMLUVA O DIELO - DUOLIFT Nitra s.r.o., Alexyho 14, 949 01 Nitra
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 03/POT/2019 – Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec
Kúpna zmluva č. Z201924999_Z – MERCATOR DMS spol. s r. o., Jasovská 3/a, 851 07 Bratislava
ZMLUVA o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 – článok 10 písm. p) kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 117-VŽP/2019 – BEMIA plus s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany
MANDÁTNA ZMLUVA číslo zmluvy: 1/2019 – LEVKI s.r.o., Trávnica 107, 941 46 Trávnica
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU – COM–KLIMA s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno
Nájomná zmluva č. NZ012019 – D. J. LACI s.r.o., SNP 50, 940 02 Nové Zámky
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE číslo 5190028931 – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Vypovedanie zmluvy o poskytovaní služieb č.3105/2019/S - HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra
ZMLUVA O DIELO č. 24/9/2019 - Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
SERVISNÁ ZMLUVA - ROHOŽE č. 809433 - Elis Textile Care SK s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
ZMLUVA O DIELO č. 14/10/2019 – Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
LICENČNÁ ZMLUVA číslo 2019SA164 - PROMYS soft s.r.o., Námestie M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava
Zmluva o poskytovaní služieb číslo zmluvy: A14017524 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A8775078 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU – ARC International s.r.o., Výpalisko 65, 940 02 Nové Zámky
DOHODA č. 19/17/010/90 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
ZMLUVA O DIELO – Marián Smatana, Jelšovce 41, 951 43 Jelšovce
DOHODA číslo: 19/17/054/195 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní metrologických služieb číslo MZ/2018/1226 – Slovenská legálna metrológia n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
DOHODA číslo: 19/17/054/196 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 1 – blok „A“ a blok „B“) – Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky
Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 2 – blok „C“) – Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky
Rámcová dohoda č. Z201937886_Z – Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV č. GDPR03 – RÁMCOVÁ DOHODA č. Z201937886_Z – Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava