035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zverejňovanie zmlúv za rok 2019:

DODATOK č.1 K DOHODE O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA – Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Pod Kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky
ZMLUVA O DIELO č. 456/2019 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OHLÁSENIA O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM č. 334/2019 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
ZMLUVA O ZABEZPEČOVANÍ ÚLOH PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY č. OPPL/5386/2018 – KARENIS s. r. o., Ružová 20, 949 01 Nitra
LICENČNÁ ZMLUVA č. 28/01/2019 – IReSoft s.r.o., so sídlom Cejl 62, Brno, 602 00, Česká republika
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV č. GDPR01 – LICENČNÁ ZMLUVA č. 28/01/2019 – IReSoft s.r.o., so sídlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/POT/2019 – Pekáreň Juraj Oremus spol. s r. o., Štúrova 17, 941 01 Bánov
Zmluva č. 7/2019/EON – OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení odbornej praxe študentov – Univerzita Konštantína Filozofa – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.1 k zmluve č. 7/2019/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.1/1 k zmluve č. 7/2019/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.2 k zmluve č. 7/2019/EON-OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_57/2019 – IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice
DODATOK č. 4/2019 k Zmluve č. 15/2015/ŠZ – VN/CP – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
ZMLUVA O SERVISE č. 01/SV/2019 – ARES, spol. s r. o., Športová 5, 831 04 Bratislava
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi č. 1/2019 – „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3105/2019/S – HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra
Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach č. 10023434 – Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
ZMLUVA O NÁJME MULTIFUNKČNÝCH TLAČIARENSKÝCH ZARIADENÍ číslo zmluvy: 2019–06–06 – REVIS-SERVIS spol. s r. o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra – Dolné Krškany
Poistná zmluva číslo: 1009900774 živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistná zmluva číslo: 3559006204 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistná zmluva číslo: 5519001552 súborové havarijné poistenie motorových vozidiel – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Poistná zmluva číslo: 0999000150 úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
ZMLUVA O DIELO - DUOLIFT Nitra s.r.o., Alexyho 14, 949 01 Nitra
Kúpna zmluva č. Z201924999_Z – MERCATOR DMS spol. s r. o., Jasovská 3/a, 851 07 Bratislava
ZMLUVA NA DODANIE TOVARU – COM–KLIMA s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno
Nájomná zmluva č. NZ012019 – D. J. LACI s.r.o., SNP 50, 940 02 Nové Zámky
ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE číslo 5190028931 – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Vypovedanie zmluvy o poskytovaní služieb č.3105/2019/S - HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra
ZMLUVA O DIELO č. 24/9/2019 - Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom
SERVISNÁ ZMLUVA - ROHOŽE č. 809433 - Elis Textile Care SK s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
LICENČNÁ ZMLUVA číslo 2019SA164 - PROMYS soft s.r.o., Námestie M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – CITROËN BERLINGO

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania č. 1/2019 – Martin Zima