035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisovVšeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

VZN05-2019 SchválenéVšeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

VZN 1 2014 NSKVšeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014

VZN_2_2016_NSK