Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

 

Druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb:
Stav k 22. decembru 2017 (Údaje z Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja)

Zariadenie pre seniorov: 40
Domov sociálnych služieb: 38
Špecializované zariadenie: 111
Rehabilitačné stredisko: 1