035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014 o platení úhrad za poskytované sociálne služby a platieb za iné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja

VZN 1 2014 NSK


Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2014

VZN_2_2016_NSK