Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Číslo záznamu: 220/2018/ÚR

VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

zverejňuje

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov na rok 2018

Druh poskytovanej sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Rehabilitačné stredisko

Forma poskytovanej sociálnej služby 5) :

celodenná

celodenná

celodenná

celodenná

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2018 podľa registra:

40

38

111

1

Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2017 podľa skutočnosti:

16

18

86

0

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 :

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1):

131889,22

148375,37

692418,41

-

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 :

45683,76

51394,23

239839,71

-

3. Výdavky na cestovné náhrady :

234,07

222,37

655,39

-

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady:

219,7

208,72

615,16

-

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

38731,38

36794,81

108447,86

-

5. Výdavky na materiál :

52034,11

49432,40

145695,49

-

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :

52034,11

49432,40

145695,49

-

6. Dopravné :

611,60

581,03

1712,50

-

7. Výdavky na údržbu :

15822,16

15031,05

44302,06

-

7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov :

15822,16

15031,05

44302,06

-

8. Nájomné za prenájom:

324,16

307,95

907,65

-

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

324,16

307,95

907,65

-

9. Výdavky na služby :

14949,24

14201,77

41857,86

-

10. Výdavky na bežné transfery :

891,75

1003,22

4681,70

 

-

10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 3) :

891,75

1003,22

4681,70

-

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 3). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

6947,79

6600,40

19453,81

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 spolu ( súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11):

308 104,87

323 930,95

1 299 932,21

0,00

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 na 1 klienta/rok:

7702,62

8524,50

11711,10

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 na 1 klienta/mesiac:

641,89

710,37

975,92

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2017 ( súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) :

301 171,45

317 344,20

1 280 518,63

0,00

Celková výška bežných výdavkov za rok 2017 na 1 klienta/ rok:

7529,29

8351,16

11536,20

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2017 na 1 klienta/mesiac:

627,44

695,93

961,35

-

Výška prijatých úhrad za rok 2017:

124813,10

146487,66

370804,52

0,00

Príjem z platenia úhrad za rok 2017 na 1 klienta/rok

3120,33

3854,94

3310,75

-

Príjem z platenia úhrad za rok 2017 na 1 klienta/mesiac

260,03

321,24

275,90

-

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2017

Stav zamestnancov k 1.1.2018: 120

Dátum a miesto vyhotovenia: 23.1.2018 Nové Zámky

Spracovala (meno, priezvisko a podpis ): Blanka Zimová

Schválil: Ing. Peter Mészáros (riaditeľ)

Poznámky

1) Zákon 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

3) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)

6) Uvedie sa kapacita zariadenia za rok 2017

7) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta