Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Číslo záznamu: ODO190499

VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

zverejňuje

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov na rok 2019

Druh poskytovanej sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Rehabilitačné stredisko

Forma poskytovanej sociálnej služby 5) :

celodenná

celodenná

celodenná

celodenná

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2018 podľa registra:

40

38

111

1

Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2018 podľa skutočnosti:

16

18

86

0

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 :

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1):

145694,8

163906,65

783109,55

-

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 :

50409,36

56710,55

270950,38

-

3. Výdavky na cestovné náhrady :

148,87

141,42

416,79

-

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady:

137,67

130,78

385,47

-

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

41 193,13

39133,48

115340,77

-

5. Výdavky na materiál :

63794,29

60604,57

178624,01

-

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :

63794,29

60604,57

178624,01

-

6. Dopravné :

733,91

697,21

2054,95

-

7. Výdavky na údržbu :

6291,2

5976,64

17615,35

-

7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov :

6291,2

5976,64

17615,35

-

8. Nájomné za prenájom:

111,19

105,63

311,34

-

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

111,19

105,63

311,34

-

9. Výdavky na služby :

15600,12

14820,11

43680,33

-

10. Výdavky na bežné transfery :

577,79

650,01

3105,6

-

10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 3) :

577,79

650,01

3105,6

-

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 4). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

8058,11

7655,2

22562,69

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 spolu ( súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11):

332 601,57

350 390,83

1 437 740,44

0,00

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na 1 klienta/rok:

8315,04

9220,81

12952,62

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 na 1 klienta/mesiac:

692,92

768,40

1079,38

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2018 ( súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) :

324 554,66

342 746,27

1 415 209,07

0,00

Celková výška bežných výdavkov za rok 2018 na 1 klienta/ rok:

8113,87

9019,64

12749,63

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2018 na 1 klienta/mesiac:

676,16

751,64

1062,47

-

Výška prijatých úhrad za rok 2018:

133445,46

132760,15

412859,57

0,00

Príjem z platenia úhrad za rok 2018 na 1 klienta/rok

3336,13

3493,68

3686,24

-

Príjem z platenia úhrad za rok 2018 na 1 klienta/mesiac

278,01

291,14

307,18

-

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2018

Stav zamestnancov k 1.1.2019: 123

Dátum a miesto vyhotovenia: 29.1.2019 Nové Zámky

Spracovala (meno, priezvisko a podpis ): Blanka Zimová

Schválil: Ing. Peter Mészáros (riaditeľ)

Poznámky

1) Zákon 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

3) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)

6) Uvedie sa kapacita zariadenia za rok 2018

7) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta