Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Číslo záznamu: 220/2018/ÚR

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb v zmysle § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

zverejňuje

„Výšku priemerných ekonomicky oprávnených nákladov“ za predchádzajúci rozpočtový rok 2019

Druh poskytovanej sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Rehabilitačné stredisko

Forma poskytovanej sociálnej služby 5) :

celodenná

celodenná

celodenná

celodenná

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2019 podľa registra:

40

38

111

1

Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2019 podľa skutočnosti:

18

20

94

0

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 :

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1):

189 325,37

210 361,53

988 699,17

-

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 :

66 023,91

73 359,90

344 791,54

-

3. Výdavky na cestovné náhrady :

160,78

152,75

450,20

-

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady:

137,79

130,91

385,83

-

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

44 287,82

42 073,42

124 005,88

-

5. Výdavky na materiál :

76 273,47

72 459,80

213 565,72

-

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :

76 273,47

72 459,80

213 565,72

-

6. Dopravné :

620,02

589,01

1 736,04

-

7. Výdavky na údržbu :

39 368,74

37 400,30

110 232,47

-

7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov :

9 608,99

9 128,54

26 905,18

-

8. Nájomné za prenájom:

886,80

842,46

2 483,04

-

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

886,80

842,46

2 483,04

-

9. Výdavky na služby :

18 508,16

17 582,75

51 822,84

-

10. Výdavky na bežné transfery :

1 741,27

1 934,74

9 093,28

-

10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 3) :

1 741,27

1 934,74

9 093,28

-

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 3). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

8 098,74

7 693,80

22 676,46

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 spolu ( súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11)

415 512,34

436 156,86

1 786 164,98

0,00

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 na 1 klienta/rok:

10 387,81

11 477,81

16 091,58

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 na 1 klienta/mesiac:

865,65

956,48

1340,96

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2019 ( súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) :

437 196,34

456 756,66

1 846 880,18

0,00

Celková výška bežných výdavkov za rok 2019 na 1 klienta/ rok :

10 929,91

12 019,91

16 638,56

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2019 na 1 klienta/mesiac:

910,83

1 001,66

1 386,55

-

Výška prijatých úhrad za rok 2019 :

128 383,37

120 579,93

467 945,90

0,00

Príjem z platenia úhrad za rok 2019 na 1 klienta/rok:

3 209,58

3 173,16

4 178,09

-

Príjem z platenia úhrad za rok 2019 na 1 klienta/mesiac:

267,47

264,43

348,17

-

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2019

Stav zamestnancov k 1.1.2020: 131

Dátum a miesto vyhotovenia: 21.1.2020 Nové Zámky

Spracovala (meno, priezvisko a podpis ): Blanka Zimová

Schválil: Ing. Peter Mészáros (riaditeľ)


Výška ekonomicky oprávnených nákladov je určená pre rok 2020 podľa skutočných nákladov roku 2019

Poznámky

1) Zákon 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

3) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)

6) Uvedie sa kapacita zariadenia za rok 2017

7) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta