Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Názov zariadenia: "VEK NÁDEJE" ZSS Nové Zámky, Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov na rok 2021

podľa § 72 ods. 5 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Druh poskytovanej sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Rehabilitačné stredisko

Forma poskytovanej sociálnej služby 5) :

celodenná

celodenná

celodenná

celodenná

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2020 podľa registra 6 ):

40

38

111

1

Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2020:

18

20

94

0

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020:

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1 ):

217 283,45

241 426,06

1 134 702,49

-

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 :

76 470,70

84 967,47

399 347,04

-

3. Výdavky na cestovné náhrady :

17,43

16,55

48,79

-

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady:

17,43

16,55

48,79

-

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

44 834,26

42 592,55

125 535,94

-

5. Výdavky na materiál :

65 691,24

62 406,67

183 935,46

-

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :

65 691,24

62 406,67

183 935,46

-

6. Dopravné :

576,25

547,43

1 613,48

-

7. Výdavky na údržbu :

3 272,66

3 109,02

9 163,44

-

7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov :

3 272,66

3 109,02

9 163,44

-

8. Nájomné za prenájom:

1 287,62

1 223,24

3 605,33

-

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

1 287,62

1 223,24

3 605,33

-

9. Výdavky na služby :

17 112,33

16 256,71

47 914,53

-

10. Výdavky na bežné transfery :

1 371,79

1 524,21

7 163,78

-

10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 3) :

1 371,79

1 524,21

7 163,78

-

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 3). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

8 098,74

7 693,8

22 676,46

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 spolu ( súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11)

436 016,47

461 763,71

1 935 706,74

0,00

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 na 1 klienta/rok :

10 900,41

12 151,68

17 438,8

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 na 1 klienta/mesiac:

908,37

1 012,64

1 453,23

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2020 ( súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) :

427 917,73

454 069,91

1 913 030,28

0,00

Celková výška bežných výdavkov za rok 2020 na 1 klienta/ rok :

10 697,94

11 949,21

17 234,51

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2020 na 1 klienta/mesiac:

891,50

995,77

1 436,21

-

Výška prijatých úhrad za rok 2020 :

114 566,50

104 462,99

502 552,26

0,00

Príjem z platenia úhrad za rok 2020 na 1 klienta/rok:

2 864,16

2 749,03

4 487,07

-

Príjem z platenia úhrad za rok 2020 na 1 klienta/mesiac:

238,68

229,09

373,92

-

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2020

Stav zamestnancov k 1.1.2021: 131 + 15 *

Dátum a miesto vyhotovenia: 3.2.2021 Nové Zámky

Spracovala (meno, priezvisko a podpis ): Blanka Zimová

Schválil: Ing. Peter Mészáros (riaditeľ)


Výška ekonomicky oprávnených nákladov je určená pre rok 2021 podľa skutočných nákladov roku 2020

Poznámky

1) Zákon 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

3) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)

6) Uvedie sa kapacita zariadenia za rok 2019

7) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta

* stav zamestnancov pozostáva z kmeňových zam.(131) a zam. prijatých cez projekty ÚPSVaR (15)