Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2021

Názov zariadenia: "VEK NÁDEJE" ZSS Nové Zámky, Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov na rok 2022

podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Druh poskytovanej sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Rehabilitačné stredisko

Forma poskytovanej sociálnej služby 5) :

celodenná

celodenná

celodenná

celodenná

Počet prijímateľov sociálnej služby v roku 2021 podľa registra 6 ):

40

38

111

1

Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2021:

18

20

93

0

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021:

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

Suma v € 7)

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1 ):

220 191,25

244 656,94

1 137 654,77

-

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 :

79 293,23

88 103,59

409 681,70

-

3. Výdavky na cestovné náhrady:

4,11

3,20

16,29

-

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady:

4,11

3,20

16,29

-

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

37 864,44

29 450,11

150 055,34

-

5. Výdavky na materiál :

50 714,65

39 444,73

200 980,29

-

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :

50 714,65

39 444,73

200 980,29

-

6. Dopravné :

331,41

257,77

1 313,37

-

7. Výdavky na údržbu :

2 676,44

2 081,67

10 606,62

-

7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov :

2 676,44

2 081,67

10 606,62

-

8. Nájomné za prenájom:

1 065,04

828,36

4 220,71

-

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

1 065,04

828,36

4 220,71

-

9. Výdavky na služby :

19 340,11

15 042,31

76 644,14

-

10. Výdavky na bežné transfery :

2 147,95

2 386,62

11 097,78

-

10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 3) :

2 147,95

2 386,62

11 097,78

-

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 4). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

6 845,07

5 323,95

27 126,78

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) :

420 473,70

427 579,25

2 029 397,79

0,00

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 na 1 klienta/rok :

10 511,84

11 252,09

18 282,86

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 na 1 klienta/mesiac :

875,99

937,67

1 523,57

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2021 (súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) :

413 628,63

422 255,30

2 002 271,01

0,00

Celková výška bežných výdavkov za rok 2021 na 1 klienta/ rok :

10 340,72

11 111,98

18 038,48

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2021 na 1 klienta/mesiac :

861,73

926,00

1 503,21

-

Výška prijatých úhrad za rok 2021 :

92 709,38

77 686,37

443 593,62

0,00

Príjem z platenia úhrad za rok 2021 na 1 klienta/rok :

3 433,68

3 699,35

4 145,73

-

Príjem z platenia úhrad za rok 2021 na 1 klienta/mesiac :

286,14

308,28

345,48

-

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2021

Stav zamestnancov k 1.1.2022: 131 + 3 *

Dátum a miesto vyhotovenia: 7.2.2022 Nové Zámky

Spracovala (meno, priezvisko a podpis ): Blanka Zimová

Schválil: Ing. Peter Mészáros (riaditeľ)


Výška ekonomicky oprávnených nákladov je určená pre rok 2022 podľa skutočných nákladov roku 2021

Poznámky

1) Zákon 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

3) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)

6) Uvedie sa kapacita zariadenia za rok 2021

7) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta

* stav zamestnancov pozostáva z kmeňových zam.(131) a zam. pokračujúci z projektu ÚPSVR (3)