Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2022

Názov zariadenia: "VEK NÁDEJE" ZSS Nové Zámky, Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov a ďalších výdavkov na rok 2023

podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Druh poskytovanej sociálnej služby:

Zariadenie pre seniorov

Domov sociálnych služieb

Špecializované zariadenie

Rehabilitačné stredisko

Forma poskytovanej sociálnej služby 5) :

celodenná

celodenná

celodenná

celodenná

Kapacita prijímateľov sociálnej služby v roku 2022 podľa registra / skutočnosti:

40/38

40/20

111/132

1/0

Prepočítaný počet zamestnancov pre daný druh sociálnej služby v roku 2022 podľa skutočnosti:

17

10

113

0

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022:

Suma v € 6)

Suma v € 6)

Suma v € 6)

Suma v € 6)

1. Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške a platu a ostaných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 1 ):

215 882,52

126 989,71

1 434 983,77

-

2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, postné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v ozsahu určenom podľa bodu 1 :

75 477,34

44 398,44

501 702,35

-

3. Výdavky na cestovné náhrady:

3,88

2,04

13,48

-

3a. z toho : Výdavky na tuzemské cestovné náhrady:

3,88

2,04

13,48

-

4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie:

51 070,76

26 879,35

177 403,70

-

5. Výdavky na materiál :

58 309,64

30 689,29

202 549,28

-

5a. z toho : Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov :

58 309,64

30 689,29

202 549,28

-

6. Dopravné :

921,44

484,96

3 200,76

-

7. Výdavky na údržbu :

13 011,60

6 848,21

45 198,20

-

7a. z toho : Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu, okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov :

4 797,84

2 525,18

16 666,19

-

8. Nájomné za prenájom:

1 169,12

615,32

4 061,13

-

8a. z toho: Nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

1 169,12

615,32

4 061,13

-

9. Výdavky na služby :

20 892,67

10 996,15

72 574,55

-

10. Výdavky na bežné transfery :

2 478,20

1 457,77

16 472,80

-

10a. z toho: výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu 2), odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu 3) :

2 478,20

1 457,77

16 472,80

-

11. Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov, o ktorom poskytovateľ sociálnej služby účtuje a odpisuje ho ako účtovná jednotka 4). Odpis hmotného majetku, ktorým sú novoobstarané stavby, byty a nebytové priestory užívané na účely poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach alebo ich technické zhodnotenie, najviac vo výške obvyklého nájomného, za aké sa v tom istom čase a na tom istom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci :

8 221,60

4 327,16

28 559,24

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 spolu (súčet riadkov 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7a,8a, 9,10a, 11) :

439 225,01

249 365,37

2 458 187,25

0,00

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 na 1 klienta/rok :

11 558,55

12 468,27

18 622,63

-

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 na 1 klienta/mesiac :

963,21

1 039,02

1 551,89

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2022 (súčet riadkov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) :

439 217,17

249 361,24

2 458 160,02

0,00

Celková výška bežných výdavkov za rok 2022 na 1 klienta/ rok :

11 558,35

12 468,06

18 622,42

-

Celková výška bežných výdavkov za rok 2022 na 1 klienta/mesiac :

963,20

1 039,01

1 551,87

-

Výška prijatých úhrad za rok 2022 :

127 751,34

82 468,98

578 795,15

0,00

Príjem z platenia úhrad za rok 2022 na 1 klienta/rok :

3 361,87

4 123,45

4 384,81

-

Príjem z platenia úhrad za rok 2022 na 1 klienta/mesiac :

280,16

343,62

365,40

-

 Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok 2022

Stav zamestnancov k 1.1.2023: 142

Dátum a miesto vyhotovenia: 15.2.2023 Nové Zámky

Spracovala (meno, priezvisko a podpis ): Blanka Zimová

Schválil: Ing. Peter Mészáros (riaditeľ)


Výška ekonomicky oprávnených nákladov je určená pre rok 2023 podľa skutočných nákladov roku 2022

Poznámky

1) Zákon 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) Zákon č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

3) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Uvedie sa forma ambulantná, pobytová (celoročná alebo týždenná)

6) Uvedie sa výška výdavku s presnosťou dve desatinné miesta