035 / 6414 068

Kontaktujte nás

Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

POLITIKA ORGANIZÁCIE

  1. My, ako zamestnanci „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky sa zaväzujeme, že našim hlavným zámerom je poskytovať kvalitné služby v oblasti sociálnych služieb, napĺňať legislatívne požiadavky a vylepšovať starostlivosť o človeka.
  2. Medzi základné hodnoty organizácie patrí zodpovedný prístup k poskytovaniu sociálnych služieb, dobrý vzťah ku komunitám a životnému prostrediu.
  3. Dbáme na plnení všetkých požiadaviek v oblasti kvalifikácie a odborných znalostí našich zamestnancov.
  4. Zaväzujeme sa priebežne kontrolovať, monitorovať a trvalo zlepšovať náš zavedený systém riadenia s ohľadom na požiadavky našich prijímateľov sociálnych služieb.

VÍZIA, CIEĽ A STRATÉGIA

Identifikácia a aktivizácia prirodzených zdrojov, podpora dôstojnosti v odkázanosti na pomoc inej osoby, udržiavanie prirodzených sociálnych kontaktov.

Cieľom organizácie je poskytovať sociálnu službu bez ohľadu na národnosť, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory.

Stratégiou organizácie je využiť prepojenosť a spoluprácu jednotlivých interných úsekov v jednom z najväčších zariadení sociálnych služieb v Nitrianskom kraji s dlhoročnými skúsenosťami a zamestnancami zariadenia.

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, chce na tomto základe stavať svoj úspech a stať sa jedným z nosných poskytovateľov sociálnych služieb v Nitrianskom kraji.