Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Podmienky stanovenia výšky úhrady za stravovanie, ubytovanie, odborné a obslužné činnosti a platby za iné činnosti v zariadení „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

 

Zariadenie „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky pri stanovení výšky úhrady za stravovanie, ubytovanie, odborné a obslužné činnosti a platby za iné činnosti vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 v platnom znení.

1. V zmysle § 5 Podrobnosti o stravovaní v zariadeniach sociálnych služieb a stanovenie výšky úhrady za stravovanie – zariadenie „VEK NÁDEJE“, Zaradenie sociálnych služieb Nové Zámky stanovilo výšku úhrady za stravovanie nasledovne:

Racionálna strava
Platnosť od 01.03.2023

Raňajky

1,36 EUR

Desiata

0,67 EUR

Obed

3,02 EUR

Olovrant

0,67 EUR

Večera

1,82 EUR

SPOLU /1 deň

7,54 EUR


Pozn.: Súhrn úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) a 100 % režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby.

Šetriaca strava
Platnosť od 01.03.2023

Raňajky

1,43 EUR

Desiata

0,71 EUR

Obed

3,17 EUR

Olovrant

0,71 EUR

Večera

1,91 EUR

SPOLU /1 deň

7,93 EUR


Pozn.: Súhrn úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) a 100 % režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby.

Diabetická strava
Platnosť od 01.03.2023

Raňajky

1,36 EUR

Desiata

0,68 EUR

Obed

3,32 EUR

Olovrant

0,68 EUR

Večera

1,87 EUR

Druhá večera

0,60 EUR

SPOLU /1 deň

8,51 EUR


Pozn.: Súhrn úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) a 100 % režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby.


2. V zmysle § 6 Výška úhrady za ubytovanie – zariadenie „VEK NÁDEJE“, Zaradenie sociálnych služieb Nové Zámky stanovilo výšku úhrady za ubytovanie nasledovne:

Výška úhrady za ubytovanie v zariadení „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) – na deň na osou sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré fyzická osoba užíva.

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 EUR. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak fyzická osoba užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú fyzická osoba užíva, sa znižuje o 30 %.

Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú fyzická osoba užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej plochy sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.

Úhrada za ubytovanie (pri sadzbe 1 m2 0,16 EUR) sa zvyšuje na deň na osobu o:

  1. 0,50 EUR, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba,
  2. 0,26 EUR, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby,

3. V zmysle § 7 Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti  – zariadenie „VEK NÁDEJE“, Zaradenie sociálnych služieb Nové Zámky stanovilo výšku úhrady za odborné a obslužné nasledovne:

Na základe vydaného posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa  jednotlivých stupňov odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby (II. až IV. stupeň) a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu sa stanovuje výška úhrady za:

  1. vybrané odborné činnosti (ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy 4. 3 zákona o sociálnych službách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu
  2. za vybrané obslužné činnosti, ako sú: upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnej služby celoročnou formou v spoločných priestoroch
  3. vybrané ďalšie činnosti (ako sú napr. utváranie podmienok na prípravu stravy, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschovu cenných vecí).

Výška úhrady za poskytovanie vybraných odborných činností (ako je pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy  č. 3 zákona o sociálnych službách) pre fyzickú osobu za každý deň pobytu, je určená nasledovne:

Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Špecializované zariadenie, Rehabilitačné stredisko

Stupeň odkázanosti

Výška úhrady / deň

II. stupeň odkázanosti

1,53 EUR

III. stupeň odkázanosti

1,83 EUR

IV. stupeň odkázanosti

2,11 EUR

V. stupeň odkázanosti

2,50 EUR

VI. stupeň odkázanosti

3,00 EUR

Úhrada za poskytovanie vybraných obslužných činností, t. j. upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a úhrada za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnych služieb v spoločných priestoroch, je určená nasledovne:

Výška úhrady za upratovanie

za 1 deň

0,30 EUR


Výška úhrady za pranie:

za 1 deň

0,30 EUR


Výška úhrady za žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

za 1 deň

0,40 EUR


Výška úhrady za užívanie spoločných priestorov

za 1 deň

0,10 EUR


4. V zmysle § 8 Platby za iné činnosti  – zariadenie „VEK NÁDEJE“, Zaradenie sociálnych služieb Nové Zámky stanovilo výšku platby za iné činnosti nasledovne:

Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhrádzať poplatok za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške:

Druh elektrospotrebiča

Výška úhrady /mesiac

Práčka

2,00 EUR

Chladnička

3,00 EUR

Elektrický ú plynový sporák

7,00 EUR

Elektrická rúra

3,00 EUR

Elektrický varič

5,00 EUR

Klimatizačná jednotka

3,00 EUR

Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje prijímateľom sociálnych služieb nad ich rámec objektívne nutné služby po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. Výška platby sa jednorazovo poskytnutú službu je stanovená sumou najviac 10,00 EUR, pričom cenu jednotlivých úkonov za vykonanie upratovacích činností nad rámec poskytovanej sociálnej služby (napr. vyčistenie podlahy v obytnej miestnosti, na WC, v kúpeľni, na chodbe, vypratie posteľnej bielizne, vypratie šatstva a prípadne vykonanie iných súvisiacich úkonov) sa riadi výškou úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu šatstva stanovenú na 1 deň.

Poskytovateľ sociálnej služby môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby poskytovať odplatne sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby na lekárske vyšetrenia alebo vykonávať prepravu týchto prijímateľov sociálnej služby na lekárske vyšetrenia pre tých prijímateľov sociálnej služby, ktorí nie sú odkázaní posudkom na túto službu. Výška platby za ich sprevádzanie bude závislá od dĺžky poskytovania sprevádzania. Pokiaľ bude čas sprevádzania dlhší ako 1 hodina, úhrada za túto službu bude 5,00 EUR. Sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby na čas kratší ako 1 hodina je bezplatné.