Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

POLITIKA ORGANIZÁCIE

  1. My, ako zamestnanci „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky sa zaväzujeme, že našim hlavným zámerom je poskytovať kvalitné služby v oblasti sociálnych služieb, napĺňať legislatívne požiadavky a vylepšovať starostlivosť o človeka.
  2. Medzi základné hodnoty organizácie patrí zodpovedný prístup k poskytovaniu sociálnych služieb, dobrý vzťah ku komunitám a životnému prostrediu.
  3. Dbáme na plnení všetkých požiadaviek v oblasti kvalifikácie a odborných znalostí našich zamestnancov.
  4. Zaväzujeme sa priebežne kontrolovať, monitorovať a trvalo zlepšovať náš zavedený systém riadenia s ohľadom na požiadavky našich prijímateľov sociálnych služieb.

VÍZIA, CIEĽ A STRATÉGIA

Identifikácia a aktivizácia prirodzených zdrojov, podpora dôstojnosti v odkázanosti na pomoc inej osoby, udržiavanie prirodzených sociálnych kontaktov.

Cieľom organizácie je poskytovať sociálnu službu bez ohľadu na národnosť, rasu, náboženské presvedčenie a politické názory.

Zariadenie pre seniorov

Poskytovanie konkrétneho druhu sociálnej služby vo „VEK NÁDEJE“, ZSS Nové Zámky sa riadi filozofiou aktívnej podpory starnutia v telesnej, psychickej, sociálnej i duchovnej oblasti a to vzhľadom k jedinečnosti osobnosti seniora.

Ponukou odborných činností a voľnočasových aktivít sa kladie veľký dôraz na zmyslové vnímanie a zvýšené emocionálne prežívanie seniora.

Nevyhnutnosť trvalého umiestnenia do inštitúcie poskytujúcej sociálne služby sa dotýka predovšetkým samotného seniora, ale rovnako aj jeho najbližšieho okolia – rodiny.

Našou víziou je vedieť pomôcť všetkým zainteresovaným stranám pri zmene: sociálne fungovanie rodiny- podporovať naďalej funkcie rodiny, životný štýl- pokračovanie v doterajšom spôsobe života a ísť príkladom vo vnímaní dôstojného postavenia seniora v spoločnosti.

Domov sociálnych služieb

Pri poskytovaní konkrétneho druhu sociálnej služby sa riadime filozofiou aktívnej podpory jedinca do dovŕšenia dôchodkového veku v telesnej, psychickej, sociálnej i duchovnej oblasti a to vzhľadom k jedinečnosti jeho osobnosti.

Našou víziou je, aby sme vedeli povzbudzovať jedinca k sebarozhodovaniu, sebaopatere a aktívnej účasti na spoločenskom živote inštitúcie. Podporovať zdravý životný potenciál jedinca.

Špecializované zariadenie

Sprevádzať jedinca, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri určitých zdravotných postihnutiach.

Našou víziou je vedieť poskytovať sociálnu službu s etickými aspektmi inštitucionálnej starostlivosti.

Stratégiou organizácie je využiť prepojenosť a spoluprácu jednotlivých interných úsekov v jednom z najväčších zariadení sociálnych služieb v Nitrianskom kraji s dlhoročnými skúsenosťami a zamestnancami zariadenia.

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, chce na tomto základe stavať svoj úspech a stať sa jedným z nosných poskytovateľov sociálnych služieb v Nitrianskom kraji.

Rehabilitačné stredisko

Sociálna služba aplikovaná s odbornými činnosťami predstavuje časovo ohraničené, plánované a koordinované procesy s jasnými cieľmi a prostriedkami.

Našou víziou je vedieť poskytnúť cielenú podporu jedincovi počas poskytovania konkrétneho druhu sociálnej služby zameranú na získavanie a dosahovanie čo najvyššej funkčnej schopnosti a zručnosti. Po uplynutí času v inštitúcii získať samostatnosť a schopnosť na účasti v bežnom živote.