Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky vzniklo v roku 1991 ako Domov penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov, Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom. Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickým osobám na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a z dôvodu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. V špecializovanom zariadení sa poskytuje pomoc fyzickým osobám, ktoré majú zdravotné postihnutie Alzheimerovou chorobou. Zariadenie sídli v obytnej zóne v sídliskovej časti mesta v troch samostatných budovách. Kapacita zariadenia je 190 prijímateľov sociálnych služieb v nasledovnom členení:

  • Domov sociálnych služieb - kapacita 38 miest, pobytová celoročná forma,
  • Špecializované zariadenie - kapacita 111 miest, pobytová celoročná forma,
  • Rehabilitačné stredisko- kapacita 1 miest, pobytová celoročná forma(určitý čas),
  • Zariadenie pre seniorov - kapacita 40 miest, pobytová celoročná forma.

Poskytovanie sociálnych služieb zabezpečuje 123 zamestnancov.
Zariadenie je napojené na rozpočet zriaďovateľa.

Pôvodný názov: (do 31.05.2009)
Domov penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb s celoročným pobytom Nové Zámky

Nový názov: (od 01.06.2009)
„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

 

Zariadenie poskytuje sociálne v troch budovách:

"BLOK A" - Šoltésovej č. 2, Nové Zámky
Sociálne služby sa poskytujú v samostatných obytných miestnostiach v 4 podlažnej budove

"BLOK B" - Šoltésovej č. 3, Nové Zámky
Sociálne služby sa poskytujú v samostatných obytných miestnostiach v 4 podlažnej budove

"BLOK C" - Tatranská č. 27, Nové Zámky
Sociálne služby sa poskytujú predovšetkým pre prijímateľov sociálnych služieb s ochorením rôzneho typu demencie v 1 podlažnej budove