Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnych služieb

SNOEZELEN

Miestnosť snoezelen je zriadená na prízemí v bloku "B". Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov.Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím s poruchou akustického spektra, s psychickými poruchami, pre osoby s demenciou a pre chronicky chorých.