Druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenskom zákon) v znení neskorších predpisov.

Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016