Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Sprístupňovanie informácií

Ak žiadate informácie:

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice „VEK NÁDEJE“, Zariadenia sociálnych služieb Nové Zámky o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: 

 • komu je určená, 
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo)
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
  Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky 
 • písomne osobným doručením do zariadenia
 • telefonicky: 035/64 14 068
 • elektronickou poštou na adresu: info@veknadeje-nz.sk

Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase určenom pre verejnosť. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať. 

Sadzobník spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám: 

Rozmnožovanie: 

 • 1 strana čiernobiela kópia - 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD – nosiči:

 • 1 ks CD – nosič a obal - 1,50 €

Informácia poskytnutá e-mailom: zadarmo

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC:

 • 1 strana A4 – čiernobiela kópia - 0,05 €
 • 1 strana A4 – farebná kópia - 0,10 €

Odosielanie informácií poštou: 

 • podľa Cenníka Slovenskej pošty

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií výšku 1,66 € bude poskytnutá zadarmo.  
Poplatok za poskytnutie informácií sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne zariadenia.

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení: 

Ing Dáša Paluková 
personalista 
Tel.: 035/64 14 068 
E-mail: dasa.palukova@veknadeje-nz.sk


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

03/2020/ÚR

Poskytovanie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

30.12.2019

01.01.2020