Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Verejné obstarávanie / PROFIL

 

„VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky je v zmysle § 7 ods.1 písm. d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy podľa tohto zákona.

Zadávanie zákaziek zabezpečuje „VEK NÁDEJE", ZSS Nové Zámky na technicko-prevádzkovom úseku osobou na verejné obstarávanie.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Úradný názov: „VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
IČO: 00 655 341
DIČ: 2021051989
Sídlo: Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Mészáros, riaditeľ „VEK NÁDEJE", ZSS Nové Zámky
Kontaktná osoba: Ing. Natália Stoklasová, tel. 035/64 14 068 e-mail: verejne.obstaravanie@veknadeje-nz.sk
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000312639/8180
Číslo IBAN: SK07 8180 0000 0070 0031 2639
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Záujemcovia, uchádzači, ktorí majú záujem o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek, sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených na profile „VEK NÁDEJE", ZSS Nové Zámky zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie, ktorý obsahuje oznámenia a dokumenty povinne zverejňované podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt na osobu zodpovednú za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

Smernica o verejnom obstarávaní


Zákazky s nízkou hodnotou


Súhrnné správy