Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Aktuálny počet dobrovoľníkov v ZSS "VEK NÁDEJE"

K 31.12.2016 vykonávajú dobrovoľnícku činnosť v našom zariadení:

  • 3 dobrovoľníci (Zdravotno-sociálny úsek - pomoc pri organizovaní kultúrnych a iných spoločenských podujatí)
  • 2 dobrovoľníci (Technicko-prevádzkový úsek - vrátnik / informátor)
  • 1 dobrovoľník (Technicko-prevádzkový úsek - sociálna činnosť, pomocné práce v záhrade)
  • 1 dobrovoľník (Stravovací úsek - činnosť diétnej sestry)

Dobrovoľnícka činnosť

Dobrovoľníkom vo "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, sa môže stať fyzická osoba, ktorá na základe slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť v prospech zariadenia. Dobrovoľník venuje dobrovoľníckej činnosti svoj čas, svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti.

STATUS DOBROVOĽNÍKA - dobrovoľníkom by mala byť osoba, ktorá spĺňa nasledovné predpoklady:

  • je bezúhonná,
  • má ochotu a chuť pracovať ako dobrovoľník, bez nároku na odmenu,
  • disponuje morálnymi a ľudskými kvalitami,
  • má pevnú vôľu, je trpezlivá a tolerantná,
  • je spoľahlivá, vľúdna a nezištná.

Dobrovoľník uzatvorí so zariadením písomnú zmluvu o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 406/2011 Z.z. o doborovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Stať sa dobrovoľníkom v našom zariadení môžete, tak že vyplnte prihlášku, ktorú zašlete buď poštou alebo elektronicky na adresu zariadenia:

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky
Šoltésovej č. 2
940 59 Nové Zámky

e-mailom na: sekretariat.veknadejenz@mail.t-com.sk

Poštovú obálku prosíme označte "Dobrovoľník - prihláška" alebo do predmetu e-mailu uveďte "Dobrovoľník - prihláška".

Aj keď dobrovoľnícka činnosť nie je plateným zamestnaním, ide o určitý druh záväzku. Preto, pred tým, než sa rozhodnete stať s dobrovoľníkom v našom zariadení, položte si otázku, čo od dobrovoľníckej činnosti v našom zariadení očakávate a aké sú Vaše pohnútky stať sa dobrovoľníkom. 
Môžete sa stať doborovoľníkom jednorazovým, krátkodobým, pravidelným alebo dlhodobým. Dobrovoľnícku činnosť môžete kedykoľvek ukončiť.

Milí naši budúci doborovoľníci, tešíme sa na spoluprácu s Vami.