Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Smernice


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

03/2020/ÚR

Poskytovanie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

30.12.2019

01.01.2020

04/2020/ÚR

Postup pri uverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

30.12.2019

01.01.2020

-

Evidencia, výdaj a používanie kľúčov

02.12.2019

01.01.2020

-

Činnosť škodovej komisie

27.12.2018

01.01.2019

-

Postup pre uverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

14.12.2018

01.01.2019

-

Základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov

17.12.2018

01.01.2019

-

Smernica na obsluhu a prevádzku kamerového systému

11.06.2018

11.06.2018

-

Smernica o zabezpečovaní stravovania prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov

22.12.2017

01.01.2018

-

Dodatok č.1 k smernici o zabezpečovaní stravovania prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov

27.12.2019

01.01.2020

-

Pravidlá tvorby interných predpisov

12.12.2017

01.01.2018

-

Smernica, ktorou sa ustanovujú zásady účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov, zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek

28.12.2015

01.01.2016

-

Dodatok č. 1 k smernici, ktorou sa ustanovujú zásady účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov, zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek

28.12.2016

01.01.2017

-

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

30.5.2016

01.07.2016

 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Ukončenie poskytovania sociálnych služieb a finančné vysporiadanie

28.06.2021

01.07.2021

-

Stanovenie výšky úhrady 2021

-

-

-

Dodatok - Smernica socialnej komisie 1/2020

-

01.06.2020

-

Zabezpečenie postupu činnosti Osobitnej sociálnej komisie 1/2020

-

-

-

Smernica o ochrane a dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd

-

-

-

Smernica o postupe pri úmrtí prijímateľa sociálnej služby a starostlivosti o mŕtve telo

-

-

-

Zabezpečenie postupu vybavovania sťažností

-

-

-

Smernica vykonávania šetrenia pred začatím poskytovania sociálnej služby vo „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

-

-

-

Smernica použitie prostriedkov netelesneho a telesneho obmedzenia

-

-

-

Zabezpečenie postupu činnosti Stravovacej komisie zriadenej vo „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

-

-

 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Návštevný poriadok COVID-19

-

-

-

Dotazník pre pribuzných maj 2021

-

-

-

Podmienky vstupu

-

-

-

Návštevné dni, poučenie

-

-

Organizačný poriadok:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Organizačný poriadok

-

01.01.2021

-

Dodatok k Organizačnému poriadku

27.02.2020

01.03.2020

-

Organizačný poriadok

29.11.2019

01.12.2019Platový poriadok:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Platový poriadok s prílohami

28.12.2018

1.1.2019

-

Dodatok č. 1 k Platovému poriadku

09.01.2019

10.01.2019

-

Dodatok č. 2 k Platovému poriadku

25.04.2019

01.05.2019

-

Dodatok č. 3 k Platovému poriadku

29.05.2019

01.06.2019

-

Dodatok č. 4 k Platovému poriadku

30.07.2019

01.08.2019

-

Dodatok č. 5 k Platovému poriadku

11.10.2019

15.10.2019

-

Dodatok č. 6 k Platovému poriadku

29.11.2019

01.12.2019

-

Dodatok č. 7 k Platovému poriadku

30.12.2019

01.01.2020

-

Dodatok č. 7 k Platovému poriadku - Príloha č. 3

30.12.2019

01.01.2020

-

Dodatok č. 8 k Platovému poriadku

28.02.2020

01.03.2020

-

Dodatok č. 9 k Platovému poriadku

30.12.2020

01.01.2021Pracovný poriadok:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Pracovný poriadok

15.12.2015

01.01.2016

-

Prílohy k Pracovnému poriadok

15.12.2015

01.01.2016

-

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku

23.09.2016

01.10.2016

-

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku

28.02.2018

01.03.2018

-

Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku

28.12.2018

01.01.2019

-

Dodatok č. 4 k Pracovnému poriadku

29.04.2019

01.05.2019

-

Dodatok č. 5 k Pracovnému poriadku

11.09.2019

15.09.2019

-

Dodatok č. 6 k Pracovnému poriadku

30.12.2019

01.01.2020

-

Dodatok č. 7 k Pracovnému poriadku

03.04.2020

04.04.2020

-

Dodatok č. 8 k Pracovnému poriadku

16.06.2020

17.06.2020

-

Dodatok č. 9 k Pracovnému poriadku

29.12.2020

01.01.2021

-

Dodatok č. 10 k Pracovnému poriadku

24.02.2021

01.03.2021

-

Dodatok č. 11 k Pracovnému poriadku

29.04.2021

01.05.2021

-

Dodatok č. 12 k Pracovnému poriadku

15.11.2021

15.11.2021

-

Pracovný čas - platný od 17.3.2020 - Oznámenie

-

-

-

Pracovný čas – platný od 1.6.2021 do 12.9.2021 - Oznámenie

31.5.2021

1.6.2021Sociálny fond:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Zásady pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu 2021

29.12.2020

01.01.2021

-

Dodatok č. 1 k Zásadám pre tvorbu a čerpanie FS 2021

28.01.2021

01.02.2021Smernica na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Smernica na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

28.12.2015

01.01.2016

-

Príloha č.1 - Príkazný list a menovací dekrét

28.12.2015

01.01.2016

-

Príloha č.2 - Inventúrne súpisy

28.12.2015

01.01.2016

-

Príloha č.3 - Inventarizačné zápisy

28.12.2015

01.01.2016

-

Príloha č.4 - Výsledný inventarizačný zápis

28.12.2015

01.01.2016