Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Smernice


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

03/2020/ÚR

Poskytovanie informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

30.12.2019

01.01.2020

04/2020/ÚR

Postup pri uverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

30.12.2019

01.01.2020

04/2020/ÚR

Postup pri uverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

30.12.2019

01.01.2020

-

Činnosť škodovej komisie

27.12.2018

01.01.2019

-

Evidencia, výdaj a používanie kľúčov

02.12.2019

01.01.2020

-

Postup pre uverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr

14.12.2018

01.01.2019

-

Základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónov

17.12.2018

01.01.2019

-

Pravidlá tvorby interných predpisov

12.12.2017

01.01.2018

-

Smernica, ktorou sa ustanovujú zásady účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov, zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek

28.12.2015

01.01.2016

-

Dodatok č. 1 k smernici, ktorou sa ustanovujú zásady účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov, zásady tvorby, použitia a účtovania rezerv a zásady tvorby, použitia a účtovania opravných položiek

28.12.2016

01.01.2017

-

Registratúrny poriadok a registratúrny plán

30.5.2016

01.07.2016
 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Stanovenie výšky úhrady 2021

-

-

-

Dodatok - Smernica socialnej komisie 1/2020

-

01.06.2020

-

Zabezpečenie postupu činnosti Osobitnej sociálnej komisie 1/2020

-

-

-

Smernica o ochrane a dodržiavaní základných ľudských práv a slobôd

-

-

-

Smernica o postupe pri úmrtí prijímateľa sociálnej služby a starostlivosti o mŕtve telo

-

-

-

Zabezpečenie postupu vybavovania sťažností

-

-

-

Smernica vykonávania šetrenia pred začatím poskytovania sociálnej služby vo „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

-

-

-

Smernica použitie prostriedkov netelesneho a telesneho obmedzenia

-

-

-

Smernica na obsluhu a prevádzku kamerového systému

-

-

-

Zabezpečenie postupu činnosti Stravovacej komisie zriadenej vo „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

-

-Organizačný poriadok:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Organizačný poriadok

-

01.01.2021

-

Dodatok k Organizačnému poriadku

27.02.2020

01.03.2020

-

Organizačný poriadok

29.11.2019

01.12.2019Platový poriadok:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Platový poriadok 2019

-

-Pracovný poriadok:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Pracovný poriadok

15.12.2015

01.01.2016

-

Prílohy k Pracovnému poriadok

15.12.2015

01.01.2016

-

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku

23.09.2016

01.10.2016

-

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku

28.02.2018

01.03.2018

-

Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku

28.12.2018

01.01.2019

-

Dodatok č. 4 k Pracovnému poriadku

29.04.2019

01.05.2019

-

Dodatok č. 5 k Pracovnému poriadku

11.09.2019

15.09.2019

-

Dodatok č. 6 k Pracovnému poriadku

30.12.2019

01.01.2020

-

Dodatok č. 7 k Pracovnému poriadku

03.04.2020

04.04.2020

-

Pracovný čas - platný od 17.3.2020 - Oznámenie

-

-

-

Pracovný čas - platný od 1.6.2020 do 13.9.2020 - Oznámenie

-

-Sociálny fond:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Zásady pre tvorbu a čerpanie SF 2020

20.12.2019

01.01.2020

-

Zásady pre SF 2020 - dodatok 1

20.01.2020

01.02.2020Smernica na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov:


 

Číslo smernice:

Názov smernice:

Vydaná dňa:

Účinná od:

-

Smernica na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

28.12.2015

01.01.2016

-

Príloha č.1 - Príkazný list a menovací dekrét

28.12.2015

01.01.2016

-

Príloha č.2 - Inventúrne súpisy

28.12.2015

01.01.2016

-

Príloha č.3 - Inventarizačné zápisy

28.12.2015

01.01.2016

-

Príloha č.4 - Výsledný inventarizačný zápis

28.12.2015

01.01.2016