Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z.z.  („zákon“) upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu  v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti ako aj iné skutočnosti. 

Oznámenie je uvedenie skutočností alebo informácií o protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a v dobrej viere sa domnieva, že ohrozujú verejný záujem, hospodárenie, či dobré meno zariadenia sociálnych služieb.

Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa vyššie uvedeného zákona je Mgr. Edita Gálová

Oznámenie je možné podať:

 1. elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovanie@veknadeje-nz.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
 2. poštou zaslanou na adresu: „VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky, Šoltésovej 5302/2, 940 02 Nové Zámky, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY – NEOTVÁRAŤ“, takto doručené a označené podanie musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručené zodpovednej osobe.
 3. poštou zaslanou štatutárnemu zástupcovi ZSS, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK riaditeľa ZSS - NEOTVÁRAŤ“. Spôsob podania oznámenia podľa písm. c) je možné využiť len v prípade, ak oznámenie smeruje proti zodpovednej osobe.
 4. ústnym podaním, oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť a potvrdiť ju svojim podpisom.
Podľa § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zamestnávateľ vydal vnútorný predpis, v ktorom určil podrobnosti o:
 1. podávaní oznámení,
 2. preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
 3. zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby,
 4. evidovaní oznámení podľa § 11 ods. 1,
 5. oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia,
 6. spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení,
 7. prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
 8. prijímaní opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu oznamovateľov: www.oznamovatelia.sk