Naše zariadenie je vybavené defibrilátorom

Druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb

Údaje v zmysle Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Druh poskytovaných sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov
Domov sociálnych služieb
Špecializované zariadenie
Rehabilitačné stredisko
SPOLU

Rozsah poskytovaných sociálnych služieb

počet prijímateľov SS: 40
počet prijímateľov SS: 38
počet prijímateľov SS: 111
počet prijímateľov SS: 1
počet prijímateľov SS: 190

Dátum aktualizácie údajov: 03.10.2016