Zverejňovanie zmlúv za rok 2018:

 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/MAT/2018 – FIGOLOCK s.r.o., Nová cesta 14, 941 10 Tvrdošovce
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 02/MAT/2018 – KTI – Progress spol. s r. o., Hradná 16, 940 56 Nové Zámky
 Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. Z201756578_Z – Up Slovensko, s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 1/2018 – Bohuslav Kresan, Bažantnica 2, 941 11 Palárikovo
 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 1/2018 na dodávky tovaru – Aquaservis. sk s.r.o., Balassiho 26, 943 01 Štúrovo
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/PRAC/2018 – TORBIA s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín
 LICENČNÁ ZMLUVA č. 26/01/2018 – IReSoft s.r.o., Cejl 62, 602 00 Brno
 RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 01/SL/2018 – ARC Design s.r.o., Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky
 Krátkodobé cestovné poistenie Poistná zmluva číslo 2405966330 – Generali Poisťovňa a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 ZMLUVA O DIELO č. 456/2018 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
 ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OHLÁSENIA O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM č. 334/2018 nakladanie s nebezpečnými odpadmi – BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany
 RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 02/SL/2018 – GASTRO – HAAL s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/POT/2018 – Agneša Szakácsová Cukráreň Bonita, S. H. Vajanského 77, 940 01 Nové Zámky
 Rámcová dohoda č. Z201810915_Z – JURIGA spol. s r.o., Gercenova 3, 851 01 Bratislava
 D O H O D A o poskytnutí odborných služieb a o cene za poskytnuté služby – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 30, 940 30 Nové Zámky
 D O H O D A o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 2/2018 – Juraj Madarász, G. Bethlena 4832/17, 940 01 Nové Zámky
 Dohoda č. 18/17/060/122 – NP Podpora ZP-2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 01 Nové Zámky
 Dohoda č. 18/17/060/127 – NP Podpora ZP-2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 01 Nové Zámky
 Dohoda č. 18/17/060/131 – NP Podpora ZP-2 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 01 Nové Zámky
 Kúpna zmluva č. Z201815497_Z – ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
 DODATOK č.3/2018 k Zmluve č.15/2015/ŠZ – VN/CP – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
 Kúpna zmluva č. Z201817719_Z – ABAMET s.r.o., Fučíkova 460, 925 21 Sládkovičovo
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU - 1/2018, SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 17, 974 01 Banská Bystrica
 ZMLUVA O VYKONÁVANÍ PRÁC NA DEZINFEKCIU, DEZINSEKCIU A DERATIZÁCIU č. 1/2018 – SANOVET s.r.o., Krížna 13, 940 01 Nové Zámky
 ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 3/2018 – ERdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/MTZ/2018 – Ing. Július Szlávik – REKORD, Pri Hrádzi 14, 940 01 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.01/KAN/2018 – Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 Zmluva č. 8/2018 – OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
 Rámcová dohoda č. Z201821941_Z – PhDr. Gabriela Spišáková – Majster Papier, Wolkrova 5, P. O. BOX 212, 851 01 Bratislava 5
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A6970812 - Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A8775173 - Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A9847648 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A9555816 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A8775078 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A7952627 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A3404558 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A3404371 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A1813384 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Zmluva o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A12266536 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A12266536 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy: A7952579 – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Zmluva o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Dodatok č.1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a k Zmluve o poskytovaní služby Zvýhodnené firemné hovory – Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Kúpna zmluva č. Z201822390_Z – Viera Szíkorová SANTECH, Veľký Grob 10, 925 27 Veľký Grob
 Zmluva o výkone supervízie č. 1/2018 – SOBER s.r.o., Žitná 6, 917 01 Trnava
 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV č. GDPR01 – LICENČNÁ ZMLUVA č. 26/01/2018 – IReSoft s.r.o., so sídlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GDPR02_ZOSOU_EJK 31001, NV – Up Slovensko s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov č. GDPR03 – IK PYRO s.r.o., Pod lipami 61, 940 02 Nové Zámky
 Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi č. GDPR04 – PolyStar s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
 Zmluva o dielo č. 2505/2018/S – Štefan BRINDZA, ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS, Hlboká 57, 949 01 Nitra
 Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach č. 1023434 – Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
 ZMLUVA č.: FZOGS18117 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – SOMI Systems a. s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
 Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.1 k zmluve č. 8/2018 – OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok – Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 02/POT/2018 – Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/OVZ/2018 – Frutix s.r.o., S. H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190028918 – KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 Dodatok č. 1 k dohode č. 18/17/060/122 zo dňa 15.03.2018 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
 Dodatok č.1 k dohode č. 18/17/060/127 zo dňa 15.03.2018 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
 Dodatok č.1 k dohode č. 18/17/060/131 zo dňa 15.03.2018 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60
 Dohoda o cene v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
 ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 4/2018 – ERdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
 SERVISNÁ ZMLUVA – ROHOŽE č. 808298 – Berendsen Textil Servis s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 03/MAT/2018 – ELIM – ELEKTRO s.r.o., Gúgska ul. 47, 940 01 Nové Zámky
 Rámcová dohoda na dodanie tovaru č.04/MAT/2018 Ing. Július Slávik- REKORD, Pri Hrádzi 14, 940 01 Nové Zámky
 Rámcová dohoda na dodanie tovaru č.05/MAT/2018 ODEZA s.r.o., Viničná 2A, 940 01 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. ZDR01/2018 – Ing. Silvia Šimoneková – KANCEX, Jánošíkova 5, 949 01 Nitra
 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 2/2018 na dodávky tovaru – Aquaservis.sk s.r.o., Balassiho 26, 943 01 Štúrovo
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 02/PRAC/2018 – TORBIA s.r.o., Legionárska 6972, 911 01 Trenčín
 RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 03/SL/2018 – ERdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
 Kúpna zmluva č. Z201846663_Z – PAREX – G spol. s r.o., Lieskovská cesta 3332, 960 01 Zvolen
 Kúpna zmluva č. Z201848129_Z – SLOVCARE s. r. o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava
 Kúpna zmluva č. Z201848151_Z – TriCare s. r. o., Dudvážska 5112/31, 821 06 Bratislava
 DOHODA č. 18/17/010/95 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
 ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 5/2018 – ERdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
 ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 6/2018 – Ľuboš Bartek – FIBA I, Kolta č. 226, 941 33 Kolta
 ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy: 7/2018 – Juraj Madarász, G. Bethlena 4832/17, 940 01 Nové Zámky
 Zmluva o poskytovaní metrologických služieb číslo MZ/2018/1226 – Slovenská legálna metrológia n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 LICENČNÁ ZMLUVA číslo 2018SA164 – PROMYS soft s. r. o., Námestie M.R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava
 Zmluva o poskytovaní služieb č. 2611/2018/S – HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/BL/2018 – Bc. Mária Žemberová – Marimpex, Zbehy 788, 951 42 Zbehy
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 02/BL/2018 – UNITRADE MARKET s.r.o., Nám. Gy. Széchényiho 5, 940 58 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 121/198/2018 – AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
 ZMLUVA o prenájme hnuteľnej veci č. 14/198/2018 – AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
 Rámcová dohoda č. Z201852717_Z – Up Slovensko s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. GDPR05_ZOSOU_EJK 31001, NV – Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 Zmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby č. 1/2019 – IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky
 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov č. GDPR06 – IK PYRO s.r.o., Pod lipami 61, 940 02 Nové Zámky
 Zmluva na poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva číslo zmluvy: 1/2019 - IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 1/2019 – Jiří Szorád – PRO:FX, Spojovacia 522/11, 949 01 Nitra
 Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi č. GDPR07 – Jiří Szorád – PRO:FX, Spojovacia 522/11, 949 01 Nitra a
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 03/POT/2018 – MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 04/POT/2018 – MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 Dohoda č. 1/2018 o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi – Krízové stredisko „SOS“ Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo
 ZMLUVA O ZABEZPEČOVANÍ ÚLOH PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY č. OPPL/5386/2018 – PZS kat. 1 a 2 – KARENIS s.r.o., Ružová 20, 949 01 Nitra
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 06/MAT/2018 – FIGOLOCK s.r.o., Nová cesta 14, 941 10 Tvrdošovce
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 07/MAT/2018 – KTI – Progress spol. s r. o., Hradná 16, 940 56 Nové Zámky
 Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 1 – blok „A“ a blok „B“) – Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky
 Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 2 – blok „C“) – Bytkomfort s. r. o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o poskytnutí preddavku:

Darovacia zmluva:

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti:

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – CITROËN BERLINGO:

Dohoda o hmotnej zodpovednosti: