Zverejňovanie zmlúv za rok 2016:

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 15/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Mesto Nové Zámky, Hlavné nám.10, 940 35 Nové Zámky.
 Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa § 44 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách – Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 Kúpna zmluva č. Z20168037_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
 DOHODA č.OK NZ 18/04/2016/1/SER o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu uzatvorená podľa ust. § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - V a V servis, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.06/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - GTN s.r.o., Nitrianska cesta 119, 940 01 Nové Zámky pôjde to medzi zmluvy Dodatok č.1/2016/ŠZ -VN/CP k Zmluve č. 15/2015/ŠZ-VN/CP a DODATOK č.1 k Zmluve o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany.
 Darovacia zmluva č.01/2016 uzatvorená podľa § 628 a následne zákona č.40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov - Dipl. Ing. Milan Brezovský, PhD. Dlhé Diely III/29, 821 04 Bratislava
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.01/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Mabonex Slovakia, spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.02/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - GTN s.r.o., Nitrianska cesta 119, 940 02 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.03/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Pozana mäso s.r.o., Pribinova 176, Zvolen 96001
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.04/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.05/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Pekáreň Juraj Oremus spol. s r.o., Štúrova 17, 941 01 Bánov
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (preloženie/premiestnenie) uzavretý podľa zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách medzi Podnikom a Účastníkom (ďalej len "Dodatok") - Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 DOHODA č.OK NZ 13/02/2016/1/ANR o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu uzatvorená podľa ust. § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - VaV Akademy - NR s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov
 Kúpna zmluva č.Z20163052_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl.Obchodného zákonníka - TORBIA, s.r.o., Piaristická 6667, 911 01 Trenčín
 Zmluva č.1/2016 o zbere, preprave a zabezpečení zneškodnenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 - článok 10 písm.p) kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl.14 písm.k) nariadenia (ES) č.1069/2009 uzavretá podľa § 269 ods. 2 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - PolyStar, s.r.o. Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
 Dodatok č.3 k zmluve o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu č. 52 E,P/2006 - ENERGO-SK, a.s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra
 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (preloženie/premiestnenie) - Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 Darovacia zmluva č.02/2016 uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka - SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o., 049 12 Gemerská Hôrka
 Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.3/2016 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení a § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení - Mária Dubnická
 Dodatok č.1/2016/ŠZ-VN/CP k Zmluve č.15/2015/ŠZ-VN/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 81 písm. h) bodu 2 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení - Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
 D O D A T O K č.1 k Zmluve o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby č.49/2014 uzatvorený v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona NR SR č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovení § 18 odsek 1 písmena c) zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - IK PYRO s.r.o., Pod lipami 61, 940 02 Nové Zámky
 Darovacia zmluva č.5/2016 uzatvorená v zmysle § 628 a následne zákona č.40/1964 Z.z., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov - Ján Švajda, Šoltésovej č.2, 940 59 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č.1/2016 – ERdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
 Kúpna zmluva č.Z201612467_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - DANUBIA a.s., Kračanská cesta 1186/47, 929 01 Dunajská Streda
 Rámcová dohoda č. Z201613970_Z - Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 Kúpna zmluva č. Z201614548_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - OFFICE STAR, s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava
 Kúpna zmluva č.Z201615054_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - 3lobit s.r.o., Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. Zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 5190012135 - KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 Zmluva o dielo číslo zmluvy objednávateľa: 21/7/2016 uzavretá podľa § 261 a § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) a v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Elektro Klima NZ s.r.o., 925 84, Vlčany 1640
 Darovacia zmluva číslo: 13/2016 uzatvorená podľa § 628 a nasl.Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 32 zákona č.34/2002 Z.z. - PhDr. Božena Laurová, T. Vansovej 14, 940 01 Nové Zámky
 Licenčná zmluva č.26/07/2016 - IReSoft, s.r.o. so sídlom Cejl 62, Brno, 602 00, Česká republika
 Dohoda o cene v zmysle zákona 18/96 Z.z. o cenách OSTATNÉ MONTÁŽNO-SERVISNÉ PRÁCE KONTROLA HYDRANTU - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
 Dodatok č.1 k LICENČNEJ ZMLUVE zo dňa 1.8.2015 - IReSoft, s.r.o.,so sídlom Cejl 62, Brno, 602 00, Česká republika
 Rámcová dohoda č.07/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Frutix s.r.o., S. H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky
 Zmluva o dielo číslo zmluvy objednávateľa: 01/08/2016 uzavretá podľa § 261 a § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Dewind Plast s.r.o., Bešeňov 399, 941 41 Bešeňov
 Zmluva o dielo číslo zmluvy objednávateľa: 01/08/2016 uzavretá podľa § 261 a § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - DOMEN - Štefan Kuruc, Komárňanská 8, 940 01 Nové Zámky
 Krátkodobé cestovné poistenie, poistná zmluva č. 2405269384 - Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 Zmluva o dielo č. 11/8/2016 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Jozef Nemec - Izolplast, Wolkerova 28, 940 02 Nové Zámky
 Rámcová dohoda č. Z201620322_Z - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 Rámcová dohoda č. Z201620428_Z - PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5, P. O. BOX 212, 851 01 Bratislava 5
 Zmluva o dielo č.15/8/2016 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - JPJ Partners s.r.o., Rabčekova 351/16, 949 07 Nitra
 Kúpna zmluva č. Z201623536_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
 Kúpna zmluva č. Z201625115_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods.3 zákona č. 343/2015 Z,z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Firmaštrba s.r.o., 941 42 Veľké Lovce 602
 Príloha č.1: Položkovitý rozpočet - "Oprava havarijného stavu kanalizačnej prípojky v kuchyni - VEK NÁDEJE, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky"
 Kúpna zmluva č. Z201631800_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - OFFICE STAR s.r.o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava
 Kúpna zmluva č. Z201631833_Z uzavretá v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - R A U Nitra spol. s r.o., Biovetská 32, 949 01 Nitra
 Rámcová dohoda č. Z201633872_Z - PolyStar s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
 Rámcová dohoda č.Z201633803_Z - Viera Szíkorová SANTECH, Hlavná 10, 925 27 Veľký Grob
 Rámcová dohoda č. Z201633819_Z - GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
 Rámcová dohoda č. Z201633843_Z - VIDRA a spol. s r.o., Štrková 8, 011 96 Žilina
 Krátkodobé cestovné poistenie, poistná zmluva č.2405357072 - Generali Poisťovňa a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 Kúpna zmluva č.Z201641768_Z - BONPRODUCT s.r.o., Bakossova 14464/3H, 974 01 Banská Bystrica
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.08/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.09/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Agneša Szakácsová Cukráreň Bonita, S. H. Vajanského 77, 940 74 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.10/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.11/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Pekáreň Juraj Oremus spol. s r.o., Štúrova 17, Bánov 941 01
 Rámcová dohoda č, Z201643791_Z - POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen
 Darovacia zmluva č. .../2016 uzatvorená podľa § 628 a následne zákona č.40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.12/POT/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 ZMLUVA O DIELO č.05/12/2016 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - DOMEN - Štefan Kuruc, Komárňanská ul.č.8, 940 01 Nové Zámky
 Kúpna zmluva č.Z201644377_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
 Kúpna zmluva č. Z201645402_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
 Kúpna zmluva č. Z201645414_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - ITSK s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra
 Kúpna zmluva č. Z201646024_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO, Pekárenská 277, 028 01 Brezovica
 Kúpna zmluva č. Z201646040_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
 Kúpna zmluva č. Z201646061_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banaská Bystrica
 Kúpna zmluva č. Z201646063_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
 Kúpna zmluva č. Z201646064_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
 Kúpna zmluva č. Z201646066_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica
 Rámcová dohoda č. Z201646296_Z - Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
 Zmluva o dielo č. 15/12/2016 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Bohuslav Kresan, Bažantnica 2, 941 11 Palárikovo
 Rámcová dohoda na dodanie tovaru č.01/KAN/2016 uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - H a S Nitra spol. s r.o., Široká 21, 949 05 Nitra
 Kúpna zmluva č. Z201646937_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
 RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 19/12/2016 – DEWIND s. r. o., Pod kopcom 69, 940 01 Nové Zámky
 Zmluva o dielo č. R_29/2016 uzavretá na základe § 536 a nasl. Obchodného zákonníka - IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice
 D O D A T O K č.1 k Darovacej zmluve zo dňa 28.01.2013 uzatvorený v zmysle ustanovení § 628 zákona NR SR č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov - SCA Hygiene Products Slovakia s.r.o., 049 12 Gemerská Hôrka
 Kúpna zmluva č. Z201611381_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5, P. O. BOX 212, 851 01 Bratislava 5
 Kúpna zmluva č. Z201611618_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - PolyStar s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
 Kúpna zmluva č. Z201611614_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - Ing. Ladislav Ivanics IL - MED, Hlavná 52, 943 01 Štúrovo
 Kúpna zmluva č. Z201612372_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 Kúpna zmluva č. Z201612465_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 Kúpna zmluva č. Z201612469_Z uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka - POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen
 Zmluva na poskytovanie služieb pre zabezpečenie vykonávania niektorých činností PZS (pracovnej zdravotnej služby) dodávateľským spôsobom pre zamestnancov zaradených do kategórií 1 a 2, o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby č.29/12/2016 - IK PYRO s.r.o., Pod lipami 61, 940 02 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.01/MTZ/2016 - REKORD - Ing. Július Szlávik, Pri hrádzi 14, 940 01 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.02/MTZ/2016 - ODEZA s.r.o., Viničná 2 A, 940 01 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.03/MTZ/2016 - Elim-Elektro s.r.o., Gúgska 47, 940 01 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č.04/MTZ/2016 - Elim-Elektro s.r.o., Gúgska 47, 940 01 Nové Zámky
 ZMLUVA O DIELO č.27/12/2016 - Jaroslav Árendáš, Széchényiho 22, 941 10 Tvrdošovce
 Kúpna zmluva č.Z201635060_Z - ITSK s.r.o., Zelená 29, 949 05 Nitra
 DOHODA č.OK NZ 16/09/2016/1/AKA - VaV Akademy s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov
 Príloha č.1 k zmluve č.J3OS5/DPD/2006 oddiel 1, oddiel 2 - Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 60 Nové Zámky
 Zmluva o dielo č.27/12/2016 – COLOUR – WOOD, s.r.o. Andovská 17D, 940 01 Nové Zámky.
 ZMLUVA O DIELO č.03/10/2016 - Luboš Bartek - FIBA I, 941 33 Kolta 226
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 05/MTZ/2016 – SIGNAL RMK s.r.o., Nábrežná 43, 940 57 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 06/MTZ/2016 – KTI – Progress spol. s r.o., Hradná 16, 940 56 Nové Zámky

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti:

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – CITROEN BERLINGO:

Dohoda o hmotnej zodpovednosti: