Zverejňovanie zmlúv za rok 2017:

 Dodatok č.1 k RÁMCOVEJ DOHODE NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 19/12/2016 – DEWIND Plus s. r. o., Pod kopcom 69, 940 01 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 1/SL/2017 – GASTRO – HAAL s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA č.1/2017 na dodávky tovaru – Aquaservis.sk – Ing. Jozef Hurta, Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/MTZ/2017 – Ing. Július Szlávik – REKORD, Pri Hrádzi 14, 940 01 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/OOPP/2017 – 1-I.T.C – SK s.r.o., Bélu Bártoka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 02/OOPP/2017 – 1 – I. T. C – SK s.r.o., Bélu Bártoka 1048/24, 979 01 Rimavská Sobota
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/POT/2017 - GTN s.r.o., Nitrianska cesta 119, 940 01 Nové Zámky.
 Rámcová dohoda č.Z20175446_Z – SINAKO SK s.r.o., Na Graniari 6019/17, 974 01 Banská Bystrica.
 ROZHODNUTIE 0213/2017/V - ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27
 Rámcová dohoda č. Z20179905_Z - TORBIA s.r.o., Piaristická 6667, 911 01 Trenčín
 Rámcová dohoda č. Z201710826_Z - M I K R O H U K O spol. s r.o., Kollárova 11, 974 00 Banská Bystrica.
 Zmluva č.03/2017/ŠZ - VN/CP - Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava.
 DODATOK č.2/2017/ŠZ-VN/CP k Zmluve č.15/2015/ŠZ-VN/CP – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava.
 Rámcová dohoda č.Z201713568_Z - Juraj Spišák - Majster Papier, Wolkrova 1135/5, P. O. BOX 212, 851 01 Bratislava 5
 Poistná zmluva č. 3559001985 Dodatok č.1 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – KOOPERATIVA poisťovňa a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/KAN/2017 – Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava.
 Poistná zmluva č. 5518023918 Dodatok č.1 Havarijné poistenie motorových vozidiel – KOOPERATIVA poisťovňa a. s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
 Poistná zmluva č. 0998023971 Dodatok č.1 Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami – KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
 Dodatok č.1 k RÁMCOVEJ DOHODE NA DODANIE TOVARU č. 05/MTZ/2016 – FIGOLOCK s.r.o., Nová cesta 14, 941 10 Tvrdošovce
 RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č. 1/2017 – Jiří Szorád – PRO:FX, Alexyho 368/14, 949 11 Nitra
 Rámcová dohoda č. Z201717655_Z – DLPHARM s. r. o., Jabloňová 29, 974 05 Banská Bystrica
 ZMLUVA O PODMIENKACH SPOLUPRÁCE č. OK – NZ25042017 – BM Centrum s.r.o., Palackého 11, 911 01 Trenčín
 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb – Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 01/RAS/2017 – Ladislav Kuczman GRANDIFLORA – ZÁHRADNÍCTVO, Tatranská 172, 940 54 Nové Zámky
 Zmluva o dielo č. 1/2017 – ErdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
 Zmluva o dielo č. 2-FRA2017-010 – SOMI Systems a. s., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
 Kúpna zmluva č. Z201722710_Z – OFFICE STAR s. r. o., Šancová 63/3568, 831 04 Bratislava
 Zmluva o dielo č.2505/2017/S – Štefan Brindza, ELEKTROVÝŤAHOVÁ SLUŽBA EVS, Hlboká 57, 949 01 Nitra.
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 02/MTZ/2017 – ELIM – ELEKTRO s.r.o., Gúgska ul. 47, 940 01 Nové Zámky
 Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach č. 46010917 – Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok
 Zmluva o dielo č.2/2017 – ErdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
 Rámcová dohoda č. Z201726268_Z - Ing. Ladislav Ivanics IL - MED, Hlavná 52, 943 01 Štúrovo
 Zmluva na poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva č.1/2017 – IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky
 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 5190029024 – KOMUNÁLNA poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
 Výpoveď Zmluvy o poskytovaní verejných služieb – Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
 Zmluva č. JS/2017/M/01779/SD Prenájom – JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary – Dolečky P. O. BOX 3, 900 61 Gajary
 Rámcová dohoda č. Z201731509_Z – POZANA MASO s.r.o., Pribinova 176, 960 01 Zvolen
 Dohoda o cene v zmysle zákona č.18/96 Z. z. o cenách – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
 Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 – článok 10 písm. p) kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 117-VŽP/2017 – BEMIA plus, s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany
 Dohoda o zániku zmluvy („Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. 10/POT/2016“) – MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 Krátkodobé cestovné poistenie Poistná zmluva č. 2405709542 – Generali poisťovňa a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 Rámcová dohoda č. Z201743753_Z – Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec
 Zmluva o dielo – JPJ Partners s.r.o., Rabčekova 351/16, 949 07 Nitra
 RÁMCOVÁ DOHODA č. 03/MTZ/2017 – Ing. Július Szlávik – REKORD, Pri Hrádzi 14, 940 01 Nové Zámky
 SERVISNÁ ZMLUVA – ROHOŽE č. 807657 – Berendsen Textil Servis s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín
 Rámcová dohoda č. Z201754439_Z – Vitizon Crowell, spol. s r.o., Bazová 1108/9, 821 08 Bratislava
 Rámcová dohoda č. Z201756578_Z – LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
 RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY č.1/2017 – PolyStar s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 04/MTZ/2017 – ODEZA s.r.o., Viničná 2 A, 940 01 Nové Zámky
 Zmluva o dielo č. 3/2017 – Bohuslav Kresan, Bažantnica 2, 941 11 Palárikovo
 Zmluva o dielo č. 4/2017 – COLOUR – WOOD s.r.o., Andovská 17D, 940 01 Nové Zámky
 Zmluva o dielo č. 5/2017 – ERdiRT – Roman TAKÁCS, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky
 Rámcová dohoda č. Z201758019_Z – B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
 Rámcová dohoda č. Z201758028_Z – LINEA SK spol. s r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava
 DOHODA č. 17/17/010/81 – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
 ROZHODNUTIE 0265/2017/V - ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27
 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb pre zabezpečenie vykonávania niektorých činností pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom pre zamestnancov zaradených do kategórií 1 a 2, o zabezpečení ochrany pred požiarmi technikom požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pred požiarmi technikom požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby č. 29/12/2016 – IK PYRO s.r.o., Pod lipami 61, 940 02 Nové Zámky
 RÁMCOVÁ DOHODA č. 02/POT/2017 – MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
 RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU č. 05/MTZ/2017 – ELIM – ELEKTRO s.r.o., Gúgska ul. 47, 940 01 Nové Zámky
 Rámcová dohoda č. Z201764902_Z – AKD s.r.o., Hodská 370/44, 924 01 Galanta
 Rámcová dohoda č. Z201765974_Z – AKD s.r.o., Hodská 370/44, 924 01 Galanta
 Rámcová dohoda č. Z201765953_Z – B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava
 Rámcová dohoda č. Z201768337_Z – Interiéry Riljak s.r.o., Oravský Podzámok 33, 027 41 Oravský Podzámok
 Zmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby č.1/2018 – IK PYRO s.r.o., Pod lipami 61, 940 02 Nové Zámky
 Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 1 – blok „A“ a blok „B“) – Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky
 Príloha č.1 k zmluve č. J3OS5/DPD/2006 (oddiel 2 – blok „C“) – Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o poskytnutí preddavku:

Darovacia zmluva:

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti:

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – CITROËN BERLINGO:

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – ŠKODA FABIA:

Dohoda o hmotnej zodpovednosti: