Zverejňovanie zmlúv za rok 2019:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

08.01.2019

08.01.2019

09.01.2019

1

Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

DODATOK K DOHODE O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČOVANÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA zo dňa 16.09.2013

23.01.2019

31.01.2019

01.02.2019

456/2019

BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany

ZMLUVA O DIELO nakladanie s nebezpečnými odpadmi

23.01.2019

31.01.2019

01.02.2019

334/2019

BEMIA plus s. r. o., Markusova 534/2, 942 01 Šurany

ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OHLÁSENIA O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM nakladanie s nebezpečnými odpadmi

28.01.2019

31.01.2019

01.02.2019

28/01/2019

IReSoft s.r.o., so sídlom Cejl 62, Brno, 602 00, Česká republika

LICENČNÁ ZMLUVA

28.01.2019

31.01.2019

01.02.2019

28/01/2019

IReSoft s.r.o., so sídlom Cejl 37/62, Brno, 602 00, Česká republika

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV č. GDPR01 – LICENČNÁ ZMLUVA

31.01.2019

31.01.2019

01.02.2019

01/POT/2019

Pekáreň Juraj Oremus spol. s r. o., Štúrova 17, 941 01 Bánov

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

11.02.2019

12.02.2019

13.02.2019

7/2019/EON

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Zmluva – OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok

15.02.2019

17.02.2019

18.02.2019

-

Univerzita Konštantína Filozofa – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení odbornej praxe študentov

08.03.2019

08.03.2019

09.03.2019

7/2019/EON-OSV

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.1 k zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok

08.03.2019

08.03.2019

09.03.2019

7/2019/EON-OSV

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.1/1 k zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok

08.03.2019

08.03.2019

09.03.2019

7/2019/EON-OSV

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.2 k zmluve o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil vyšší územný celok

14.03.2019

14.03.2019

15.03.2019

R_57/2019

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Čs. armády 20, 041 18 Košice

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

28.03.2019

28.03.2019

29.03.2019

19/17/060/63

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti

28.03.2019

28.03.2019

29.03.2019

19/17/060/66

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti

28.03.2019

28.03.2019

29.03.2019

19/17/060/70

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti

29.03.2019

29.03.2019

30.03.2019

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská ul. 30, 940 30 Nové Zámky

DOHODA o poskytnutí odborných služieb a o cene za poskytnuté služby

29.03.2019

29.03.2019

30.03.2019

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

DOHODA o podmienkach poskytnutia laboratórnych analýz, meraní a odborných expertíz za úhradu

30.04.2019

30.04.2019

01.05.2019

01/MAT/2019

DEWIND Plus s.r.o., Pod kopcom 69, 940 01 Nové Zámky

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

30.04.2019

30.04.2019

01.05.2019

02/MAT/2019

CHIROS MEDICAL s.r.o., Dlhé Diely III 29, 841 04 Bratislava

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

30.04.2019

30.04.2019

01.05.2019

01/KAN/2019

Damedis s.r.o., Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

30.04.2019

30.04.2019

01.05.2019

02/POT/2019

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

26.04.2019

09.05.2019

10.05.2019

15/2015/ŠZ

Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

DODATOK k Zmluve č. 15/2015/ŠZ – VN/CP

15.05.2019

15.05.2019

16.05.2019

1/2019

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky

Rámcová dohoda na poskytnutie služby

15.05.2019

15.05.2019

16.05.2019

GDPR04

PolyStar, s.r.o., Slovenská 13 A, 940 01 Nové Zámky

Zmluva o nakladaní s osobnými údajmi

15.05.2019

15.05.2019

16.05.2019

01/RAS/2019

Ladislav Kuczman GRANDIFLORA – ZÁHRADNÍCTVO, Tatranská 172, 940 54 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

15.05.2019

15.05.2019

16.05.2019

26/2019

Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

Zmluva o poskytovaní služieb č. 26/2019 zabezpečenia odvozu odpadu

20.05.2019

20.05.2019

21.05.2019

144/2010

Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, 940 01 Nové Zámky

Výpoveď Zmluvy o dielo o zabezpečení odvozu separovaného odpadu

23.05.2019

31.05.2019

01.06.2019

01/SV/2019

ARES, spol. s r. o., Športová 5, 831 04 Bratislava

ZMLUVA O SERVISE

30.05.2019

31.05.2019

01.06.2019

1/2019

„SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo, Komárňanská 135, 947 01 Hurbanovo

Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi

31.05.2019

31.05.2019

01.06.2019

3105/2019/S

HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra

Zmluva o poskytovaní služieb

31.05.2019

31.05.2019

01.06.2019

10023434

Flaga spol. s r. o., Šenkvická 14/R, 902 01 Pezinok

Zmluva o dodávkach plynu vo fľašiach

31.05.2019

31.05.2019

01.06.2019

2/2019

GASTRO – HAAL s.r.o., Považská 16, 940 67 Nové Zámky

RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY

03.06.2019

03.06.2019

04.06.2019

1/2019

Ľuboš Bartek – FIBA I, Kolta č. 226, 941 33 Kolta

ZMLUVA O DIELO číslo zmluvy

06.06.2019

06.06.2019

07.06.2019

2019–06–06

REVIS-SERVIS spol. s r. o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra – Dolné Krškany

ZMLUVA O NÁJME MULTIFUNKČNÝCH TLAČIARENSKÝCH ZARIADENÍ číslo zmluvy

28.06.2019

30.06.2019

01.07.2019

1009900774

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistná zmluva živelné poistenie, poistenie pre prípad odcudzenia, poistenie strojov a elektroniky, poistenie skla, poistenie zodpovednosti za škodu

28.06.2019

30.06.2019

01.07.2019

3559006204

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel

28.06.2019

30.06.2019

01.07.2019

5519001552

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistná zmluva súborové havarijné poistenie motorových vozidiel

28.06.2019

30.06.2019

01.07.2019

0999000150

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Poistná zmluva úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami

12.07.2019

12.07.2019

13.07.2019

2/2019

Roman Takács - ERdiRT, Hájová 4, 940 01 Nové Zámky

Zmluva o dielo

15.07.2019

15.07.2019

16.07.2019

A7952627

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

15.07.2019

15.07.2019

16.07.2019

A8775173

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

15.07.2019

15.07.2019

16.07.2019

A8775078

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

15.07.2019

15.07.2019

16.07.2019

A9555816

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

15.07.2019

15.07.2019

16.07.2019

A9847648

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

27.06.2019

17.07.2019

18.07.2019

-

DUOLIFT Nitra s.r.o., Alexyho 14, 949 01 Nitra

ZMLUVA O DIELO

31.07.2019

31.07.2019

01.08.2019

03/POT/2019

Majster mäsiar s.r.o., Svätopeterská 66, 920 01 Hlohovec

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODANIE TOVARU

15.08.2019

15.08.2019

16.08.2019

Z201924999_Z

MERCATOR DMS spol. s r. o., Jasovská 3/a, 851 07 Bratislava

Kúpna zmluva

21.8.2019

21.8.2019

-

0014/2019/V

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Rozhodnutie

30.08.2019

31.08.2019

01.09.2019

117-VŽP/2019

BEMIA plus s.r.o., Markusova 2, 942 01 Šurany

ZMLUVA o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 – článok 10 písm. p) kuchynské odpady určené na ďalšie spracovanie podľa čl. 14 písm. k) nariadenia (ES) č. 1069/2009

13.09.2019

13.09.2019

14.09.2019

01/čist./2019

ARC International, s.r.o., Výpalisko 65, 940 82 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

13.09.2019

13.09.2019

14.09.2019

1/2019

LEVKI s.r.o., Trávnica 107, 941 46 Trávnica

MANDÁTNA ZMLUVA

13.09.2019

17.09.2019

18.09.2019

-

COM–KLIMA s.r.o., Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

23.09.2019

23.09.2019

24.09.2019

NZ012019

D. J. LACI s.r.o., SNP 50, 940 02 Nové Zámky

Nájomná zmluva

24.09.2019

25.09.2019

26.09.2019

5190028931

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

26.09.2019

30.09.2019

01.10.2019

3105/2019/S

HELVYK ELEVATORS s.r.o., Levická 51, 949 01 Nitra

Vypovedanie zmluvy o poskytovaní služieb

30.09.2019

30.09.2019

01.10.2019

24/9/2019

Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom

ZMLUVA O DIELO

01.10.2019

01.10.2019

02.10.2019

04/POT/2019

Zoltán Vas, Janka Kráľa 14, 940 01 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

01.10.2019

01.10.2019

02.10.2019

01/OOPP/2019

DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

01.10.2019

01.10.2019

02.10.2019

02/OOPP/2019

DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

02.10.2019

02.10.2019

03.10.2019

809433

Elis Textile Care SK s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín

SERVISNÁ ZMLUVA - ROHOŽE

14.10.2019

14.10.2019

15.10.2019

14/10/2019

Stredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka – Kereskedelmi Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola, Dunajský rad 138, 946 36 Kravany nad Dunajom

ZMLUVA O DIELO

18.10.2019

18.10.2019

19.10.2019

2019SA164

PROMYS soft s.r.o., Námestie M. R. Štefánika 582/29B, 907 01 Myjava

LICENČNÁ ZMLUVA

18.10.2019

18.10.2019

19.10.2019

A14017524

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Zmluva o poskytovaní služieb číslo zmluvy

21.10.2019

21.10.2019

22.10.2019

A8775078

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb číslo zmluvy

08.11.2019

08.11.2019

09.11.2019

19/17/010/90

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

DOHODA

15.11.2019

15.11.2019

16.11.2019

-

Marián Smatana, Jelšovce 41, 951 43 Jelšovce

ZMLUVA O DIELO

28.11.2019

28.11.2019

29.11.2019

19/17/054/195

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

DOHODA o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

28.11.2019

28.11.2019

29.11.2019

MZ/2018/1226

Slovenská legálna metrológia n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

Ukončenie platnosti Zmluvy o poskytovaní metrologických služieb

03.12.2019

03.12.2019

04.12.2019

01/MTZ/2019

TriCare s.r.o., Dudvážska 5112/31, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

6.12.2019

10.12.2019

11.12.2019

19/17/054/196

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

DOHODA o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

11.12.2019

11.12.2019

12.12.2019

J3OS5/DPD/2006

Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Príloha č.1 k zmluve (oddiel 1 – blok „A“ a blok „B“)

11.12.2019

11.12.2019

12.12.2019

J3OS5/DPD/2006

Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 940 02 Nové Zámky

Príloha č.1 k zmluve (oddiel 2 – blok „C“)

16.12.2019

16.12.2019

17.12.2019

01/SL/2020

DUOLIFT Nitra s.r.o., Alexyho 14, 949 01 Nitra

Rámcová dohoda na poskytnutie služieb

16.12.2019

16.12.2019

17.12.2019

02/SL/2020

DUOLIFT Nitra s.r.o., Alexyho 14, 949 01 Nitra

Rámcová dohoda na poskytnutie služieb

17.12.2019

17.12.2019

18.12.2019

168/198/2019

AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

18.12.2019

18.12.2019

19.12.2019

Z201937886_Z

Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

Rámcová dohoda

18.12.2019

19.12.2019

20.12.2019

Z201937886_Z

Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava

ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV č. GDPR03 – RÁMCOVÁ DOHODA

23.12.2019

23.12.2019

24.12.2019

01_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Licenčná zmluva IS CYGNUS

23.12.2019

23.12.2019

24.12.2019

GDPR_k_01_LIC_2020

IRESOFT, s.r.o., Cejl 37/62, 602 00 Brno

Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracovaní osobných údajov

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2020

01/OVZ/2019

Frutix s.r.o., S. H. Vajanského 49, 940 01 Nové Zámky

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2020

05/POT/2019

MABONEX SLOVAKIA, spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2020

06/POT/2019

MABONEX SLOVAKIA, spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

Rámcová dohoda na dodanie tovaru

31.12.2019

31.12.2019

1.1.2020

1/2020

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o zabezpečení ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany a na poskytovanie služieb pre zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby

31.12.2019

31.12.2019

01.01.2020

GDPR04

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

31.12.2019

31.12.2019

1.1.2020

1/2020

IK PYRO s.r.o., Pod lipami 3288/61, 940 02 Nové Zámky

Zmluva na poskytnutie služby v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva

31.12.2019

31.12.2019

1.1.2020

020086622-9

UPC DTH S. á r. l, Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg

Zmluva o poskytovaní služby freeSAT

Darovacia zmluva:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

09.01.2019

09.01.2019

10.01.2019

01012019

BM WORK AGENCY spol. s r. o., 913 38 Soblahov 804

DAROVACIA ZMLUVA

12.08.2019

12.08.2019

13.08.2019

02032019

BM WORK AGENCY spol. s r. o., 913 38 Soblahov 804

DAROVACIA ZMLUVA

23.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

3/2019

Alžbeta Dvorská

DAROVACIA ZMLUVA

05.12.2019

05.12.2019

06.12.2019

4/2019

MABONEX SLOVAKIA spol. s r. o., Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany

DAROVACIA ZMLUVA

13.12.2019

18.12.2019

19.12.2019

5/2019

Essity Slovakia s.r.o., Gemerská Hôrka č. 400, 049 12 Gemerská Hôrka

DAROVACIA ZMLUVA

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – CITROËN BERLINGO:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

20.06.2019

20.06.2019

21.06.2019

1/2019

Martin Zima

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

01.10.2019

01.10.2019

02.10.2019

2/2019

Mgr. Róbert Učeň

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania – ŠKODA FABIA:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

02.01.2019

02.01.2019

03.01.2019

1/2019

Ivan Bajzík

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

03.10.2019

03.10.2019

04.10.2019

2/2019

Mgr. Róbert Učeň

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

Dohoda o hmotnej zodpovednosti:

 

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Účinnosť od:

Evidenčné č. zmluvy

Subjekt

Predmet zmluvy

10.1.2019

10.1.2019

11.1.2019

-

Renata Ambrózaiová

Dohoda o hmotnej zodpovednosti